I. MISSAL PROPI

I. MISSAL DE L’ORDE SERVITA

CONTINGUT Arxiu pdf  101 pàgines

1. Calendari Perpetu de l'Orde  pàg. 1 a 3

2. Missal de l'Orde Servita pàg. 4 a 69

3. Memóries (I-II-III)de Santa Maria en dissabte pàg. 70 a 77

4. Missa votiva Sant Aleix Falconieri pàg. 78 a 79

5. Exèquies de un/a germa/na de l’Orde pàg. 80 a 82

6. Prefaci dels Sants Servents de Maria pàg. 83

7. Pregàries dels Fidels pàg. 84 a 101 i Llibret i Díptic pdf 

1. CALENDARI PERPETU DE L'ORDE pàg. 1 a 3
GENER
12.  St. Antoni Maria Pucci, sacerdot OSM, Festa
15. B. Jaume de Villa, terciari OSM, Memòria lliure

FEBRER
3. B. Joaquim de Sena, religiós OSM, Memòria obligatòria
17. ELS SET SANTS FUNDADORS DEL NOSTRE ORDE, Solemnitat
De la reunió de set laics florentins, esdevinguda per inspiració de la santíssima Verge, sorgí, a mitjan segle XIII, la família dels Servents de Maria. En llur exemple de caritat fraterna i d'unitat, de contemplació i d'humil servei al proïsme, d'amor i devoció a santa Maria, s'han inspirat, al llarg dels segles, els germans i les germanes del nostre Orde. L'ideal que els Set Sants perseguiren i la santedat que van assolir són un dels fruits més bells del moviment mendicant i de la devoció mariana d'aquell segle. El Papa Lleó XIII canonitzà els Set Fundadors l'any 1888

19. B. Isabel Picenardi, verge OSM, Memòria obligatòria

MARÇ
19. Sant Josep, espòs de la Benaurada Verge Maria,
Compatró del nostre Orde, Solemnitat

MARÇ - ABRIL
Divendres de la V setmana de Quaresma,
SANTA MARIA AL PEU DE LA CREU, Festa
El record de Maria al peu de la creu ens invita a portar a terme en la nostra vida el propòsit de Sant Pau: "Completo en la meva carn allò que manca als sofriments del Crist"(Col 1, 24), ja que Crist segueix agonitzant fins a la fi dels temps.
L'amor fort i intrèpid, la pregària confiada i la participació de l'Església en els dolors del món contribueixen a la salvació de l'home i l'introdueixen en l'alegria pasqual.
MAIG
4. SANT PELEGRÍ LAZIOSI, religiós OSM Festa
Patró dels malalts de càncer
Pelegrí va néixer a Forlí, a la segona meitat del segle XIII. Després de seguir una vida turbulenta, el jove Pelegrí fou rebut en l'Orde per sant Felip Benizi i començà a Sena la seva vida de servei a la santíssima Verge. De retorn a Forlí, donà exemple de penitència i de paciència en suportar les malalties. Per una intervenció miraculosa de Crist crucificat fou guarit d'una gangrena. Morí el 1345, a punt de fer els vuitanta anys. Fou canonitzat pel Papa Benet XIII, l'any 1726.

8.  La Benaurada Verge Maria, Mare i Mitjancera de totes les gràcies Memòria lliure
11. B. Joan Benincasa, religiós OSM, Memòria lliure
12. B. Francesc de Sena, prevere OSM, Memòria obligatòria
30. B. Jaume Felip Bertoni, prevere OSM, Memòria obligatòria

1


JUNY
19. Sta. Juliana Falconieri, verge OSM Festa (Monges i germanes, Solemnitat)
27. B. Tomàs d'Orvieto, religiós OSM, Memòria lliure
JULIOL
1. B. Ferran M Baccillieri, prevere, terciari OSM Memòria lliure
4. B. Ubald de Borgo Sansepolcro, prevere OSM, Memòria lliure
13. Sta. Clèlia Barbieri, verge, Memòria obligatòria
fundadora de les Mínimes de la Mare de Déu dels Dolors
AGOST
23. St. Felip Benizi, insigne propagador de l'Orde, prevere OSM, Festa
28. St. Agustí, bisbe, doctor de l'Església i legislador nostre, Festa
31. B. Andreu de Borgo Sansepolcro, religiós OSM Memòria lliure
SETEMBRE
1. B. Joana de Florència, verge OSM, Memòria lliure (Monges i germanes, Memòria obligatòria)
6. B. Bonaventura de Forlí, prevere OSM, Memòria obligatòria
15. NOSTRA SENYORA, LA MARE DE DÉU DELS DOLORS, Solemnitat
Patrona principal del nostre Orde,
La devoció dels Servents de Maria a la Mare de Déu dels Dolors ja es troba insinuada en el simbolisme que els hagiògrafs del segle XIV, i en particular l'autor de la "Legenda de origine Ordinis", concedien al color negre del nostre hàbit: signe de la humilitat de la Verge i de les penes que va patir en la passió del seu Fill.
El dia 9 de juny de 1668 la Santa Seu concedí per primer cop als frares de l'Orde la facultat de celebrar una Missa votiva dels set Dolors de Maria, i el 9 d'agost de 1692 la va declarar titular i patrona principal del nostre Orde.
22. Dedicació de la Basílica de Monte Senario, Memòria obligatòria

2


OCTUBRE
3. B. Maria Guadalupe Ricart, verge OSM màrtir Memòria obligatòra
25. B. Joan Àngel Porro, prevere OSM, Memòria obligatòria
NOVEMBRE
16. TOTS ELS SANTS DE L'ORDE DELS SERVENTS DE MARIA, Festa
Com la litúrgia romana celebra el dia 1 de novembre la festa de Tots els Sants, així la nostra litúrgia commemora avui Tots els Sants de l'Orde, és a dir, tots aquells Servents de Maria -frares, monges, germans, terciaris- que, fidels a llurs promeses baptismals i a la professió religiosa o al compromís propi del Terç Orde, han servit Déu, la Verge i els homes amb constància i amor, i ara regnen amb Crist en el cel. Aquests "sants Servents de Maria", germans i predecessors nostres, constitueixen per a nosaltres un exemple i un estímul a la fidelitat en el servei.

17.  COMMEMORACIO DE TOTS ELS DIFUNTS DE L'ORDE:
GERMANS, GERMANES, PARENTS I BENEFACTORS.
"Tots els anys celebrarem, amb l'Eucaristia i amb la Litúrgia de les Hores, l'aniversari de tots els difunts de la nostra família religiosa: germans, parents, laics associats les nostres obres y benefactors". (Constitucions O.S.M., 33)

DESEMBRE
10. B. Jeroni de Sant'Angelo in Vado, prevere OSM Memòria lliure
15. B. Bonaventura de Pistoia, prevere OSM Memòria lliure

MEMÒRIA DE SANTA MARIA EN DISSABTE
A les esglésies del nostre Orde, i allà on se segueix el Calendari Perpetu OSM, es diu tots els dissabtes, quan no ho impedeix cap altra memòria obligatòria, la "Missa de santa Maria en dissabte", atenent les següents normes:
a) els dissabtes del temps d'Advent, fins al 16 de desembre inclòs, es pot dir com a memòria lliure la Missa de santa Maria "en temps d'Advent";
b) els dissabtes del temps de Nadal, excepte el dissabte dins l'Octava de Nadal, es pot dir com a memòria lliure la Missa de santa Maria "en temps de Nadal";
c) els dissabtes del temps de Pasqua, excepte el dissabte dins l'Octava de Pasqua, es pot dir com a memòria lliure la Missa de santa Maria "en temps de Pasqua";
d) els dissabtes del temps de durant l'any s'ha de dir com a memòria obligatòria la Missa de santa Maria: es pot escollir un dels formularis propis de l'Orde (pàgs. 109-118) o un dels formularis del "Comú de la Mare de Déu" del Missal Romà.
Els dissabtes de Quaresma no es diu la Missa de santa Maria.

3


2. MISSAL DE L'ORDE SERVITA pàg. 4 a 69
 
GENER

12 de gener

SANT ANTONI MARIA PUCCI,
prevere O.S.M.
Festa

Originari de Poggiole, Pistoia, Antoni Maria Pucci ingressà en l'Orde dels Servents de Maria a l'edat de 18 anys. Després de ser ordenat de prevere, fou enviat a Viareggio on, tres anys més tard, inicià la seva llarga activitat de rector, la qual acomplí amb gran zel, prudència i constant dedicació fins a la seva mort, que s'esdevingué l'any 1892. També exercí diversos càrrecs en l'Orde que, en aquell temps, renaixia amb força després d'haver estat suprimida per raons polítiques. En iniciar-se el Concili Vaticà II, el 1962, fou canonitzat pel Papa Joan XXIII.
ANTÍFONA D'ENTRADA        Is 49: 13
Cel, clama amb entusiasme; celebra-ho terra; muntanyes, esclateu en crits de goig, perquè el Senyor consola el seu poble i es compadeix dels afligits.

COL·LECTA

Oh Déu, que féreu admirable sant Antoni Maria en el servei a la Mare del vostre Fill i en el ministeri pastoral, concediu-nos, amb l'ajut de la santíssima Verge, de dedicar tota la nostra vida a la propagació del Regne de Crist.
Que viu i regna amb vós.
ORACIÓ SOBRE LES OFRENES
Transformeu, Senyor, les nostres ofrenes amb el poder de l'Esperit Sant i, vós que atorgàreu a sant Antoni Maria el do d'estimar profundament els seus germans, inflameu també els nostres cors en l'amor fratern.
Per Crist Senyor nostre.
4
PREFACI
Dels Sants Pastors (pàg. 149 pdf ) o dels Sants Servents de Maria (pàg. 153 pdf)
ANTÍFONA DE COMUNIÓ           Is 40: 11
Vetlla com un pastor pel seu ramat, l'aplega amb el seu braç.
ORACIÓ DESPRÉS DE LA COMUNIÓ
Us demanem, Senyor, que la participació en aquest sagrament diví ens doni forces perquè, seguint l'exemple de sant Antoni Maria, alleugem amb obres de misericòrdia les necessitats espirituals i corporals dels nostres germans.
Per Crist Senyor nostre. 
5

15 de gener

BEAT JAUME DE VILLA, ALMOINER
terciari O.S.M.
Memòria lliure
Essent un jove i pròsper advocat, terciari dels Servents de Maria, Jaume ho deixà tot per dedicar-se a la cura dels malalts i dels pobres, als quals allotjà en un hospici. Per defendre aquesta obra d'assistència, fou assassinat l'any 1304 pels esbirros d'un home poderós, àvid de riqueses. L'any 1806, el Papa Pius VII autoritzà que se'l venerés com a beat.
ANTÍFONA D'ENTRADA       Mt 25: 34.36.40
Veniu, beneïts del meu Pare: estava malalt, i em vau visitar.
Us ho asseguro: tot allò que fèieu a un d'aquests germans meus més petits, a mi m'ho fèieu.
COL·LECTA
Senyor, Déu nostre: pel vostre amor el beat Jaume no tingué por d'afrontar la mort per defensar els drets dels pobres; concediu-nos que cap dificultat no ens acovardeixi en la pràctica de la caritat i la justícia.
Per nostre Senyor Jesucrist.
ORACIÓ SOBRE LES OFRENES
Accepteu, Senyor, el sacrifici que us anem a oferir en record de l'heroic testimoni del beat Jaume, i concediu-nos que, tal com a ell l'Eucaristia l'enfortí enmig de les vicissituds del món, així ens mantingui ferms a nosaltres enmig de les adversitats de la vida.
Per nostre Senyor Jesucrist.
6
PREFACI
Del Comú (pàg. 151, o pàg. 152 pdf) o dels Sants I o II (pàgs. 147-148 pdf).
ANTÍFONA DE COMUNIÓ Jn 15 :13
Ningú no té un amor més gran que el qui dóna la vida pels seus amics.
O bé: Jn 13: 35
Tothom coneixerà que sou deixebles meus, per l'amor que us tindreu entre vosaltres.
ORACIÓ DESPRÉS DE LA COMUNIÓ
Que aquest sagrament, Senyor, per la intercessió del beat Jaume, ens ompli de la vostra gràcia a fi que, sense cap por al món, ens consagrem al servei dels pobres i els abandonats i defenguem la seva dignitat amb sol·licitud amorosa.
Per Crist Senyor nostre.
7

3 de febrer

BEAT JOAQUIM DE SENA
religiós O.S.M.
Memòria obligatòria
Rebut en l'Orde dels Servents de Maria per sant Felip Benizi, visqué als convents de Sena i d'Arezzo, tot donant un esplèndid exemple de senzillesa evangèlica, humilitat i caritat. El seu gran amor envers el proïsme arribà al punt d'obtenir de Déu que li fos traspassada, per tota la vida, la malaltia d'un epilèptic a qui no havia pogut confortar amb les seves paraules. Morí el Divendres Sant de 1305. El culte al beat Joaquim de Sena fou aprovat per Pau V l'any 1609.
ANTÍFONA D'ENTRADA       Sl 15: 5.8
Senyor, heretat meva i calze meu, vós m'heu triat la possessió. Sempre tinc present el Senyor; amb ell a la dreta, mai no cauré.
O bé:                     Mt 25: 34.36.40
Veniu, beneïts del meu Pare: estava malalt, i em vau visitar. Us ho asseguro: tot allò que fèieu a un d'aquests germans meus més petits, a mi m'ho fèieu.
COL·LECTA
Oh Déu, que ensenyàreu el beat Joaquim, fidel seguidor del vostre Fill i de la seva humil Mare, de servir amb delicadesa els seus germans, fins i tot, carregant damunt seu llurs malalties, concediu-nos, per la seva intercessió, d'aprendre a suportar les nostres penes i compadir els sofriments dels altres.
Per nostre Senyor Jesucrist.
8

ORACIÓ SOBRE LES OFRENES
Accepteu, Senyor, les nostres súpliques, juntament amb aquests dons que us presentem i concediu-nos misericordiosament d'imitar el nostre germà Joaquim quant al seu lliurament a la contemplació i la seva preocupació per les necessitats dels seus germans.
Per Crist Senyor nostre.
PREFACI
Del Comú (pàg. 151, o pàg. 152 pdf) o dels Sants I o II (pàgs. 147-148 pdf), o dels Sants Religiosos (pàg. 150 pdf), o dels Sants Servents de Maria (pàg. 153 pdf).
ANTÍFONA DE COMUNIÓ Cf. Mt 19: 27.28.29
Us ho asseguro: vosaltres, els qui ho heu deixat tot i m'heu seguit, rebreu cent vegades més i posseireu la vida eterna.
O bé:           Jn 15 :13
Ningú no té un amor més gran que el qui dóna la vida pels seus amics.
O bé:           Jn 13: 35
Tothom coneixerà que sou deixebles meus, per l'amor que us tindreu entre vosaltres.
ORACIÓ DESPRÉS DE LA COMUNIÓ
Pare celestial, feu que aquesta comunió, en què hem rebut Crist, el qual en compliment de la vostra voluntat va morir en creu per salvar-nos, ens ensenyi, com al beat Joaquim, a acceptar la nostra creu de cada dia.
Per Crist Senyor nostre
9

17 de febrer

ELS SET SANTS FUNDADORS DEL NOSTRE ORDE
Solemnitat
De la reunió de set laics florentins, esdevinguda per inspiració de la santíssima Verge, sorgí, a mitjan segle XIII, la família dels Servents de Maria. En llur exemple de caritat fraterna i d'unitat, de contemplació i d'humil servei al proïsme, d'amor i devoció a santa Maria, s'han inspirat, al llarg dels segles, els germans i les germanes del nostre Orde. L'ideal que els Set Sants perseguiren i la santedat que van assolir són un dels fruits més bells del moviment mendicant i de la devoció mariana d'aquell segle. El Papa Lleó XIII canonitzà els Set Fundadors l'any 1888.
ANTIFONA D'ENTRADA Sir 44: 1.13
Fem l'elogi dels homes il·lustres, dels nostres pares, tal com s'han anat succeint. La seva descendència continuarà per sempre i la seva glòria no s'esborrarà.
COL·LECTA
Oh Déu, Pare de misericòrdia, amb inefable designi de la vostra providència disposàreu que nostra Senyora, mitjançant els set sants Fundadors, suscités la família dels Servents de Maria: Concediu-nos que, dedicats plenament al servei de la Verge, us servim a vós i als nostres germans amb major fidelitat i dedicació.
Per nostre Senyor Jesucrist.
Es diu Credo
ORACIÓ SOBRE LES OFRENES
Us supliquem, Senyor, que envieu l'Esperit Sant sobre aquests dons perquè els converteixi en el sagrament del vostre amor, i ens ompli, com als nostres sants Pares, d'ardent caritat.
Per Crist Senyor nostre.
10

PREFACI
V. El Senyor sigui amb vosaltres. R. I amb el vostre esperit.
V. Amunt els cors. R. Els elevem al Senyor.
V. Donem gràcies al Senyor, Déu nostre. R. Cal fer-ho i és de justícia.


ANTÍFONA DE COMUNIÓ           Jn 15: 16
Jo us he escollit a vosaltres, i us he confiat la missió d'anar pertot arreu i donar fruit, i un fruit que duri per sempre.
11

ORACIÓ DESPRÉS DE LA COMUNIÓ
Senyor, Déu nostre, us demanem que, per la participació en el sagrament de la passió de Crist i pels mèrits dels nostres sants Pares, ens concediu de ser veritables devots de la Verge dolorosa i participar així del seu sofriment al peu de la creu.
Per Crist Senyor nostre.
BENEDICCIÓ SOLEMNE
Que el Senyor totpoderós, que amb els Set Sants ha donat a l'Església un admirable exemple d'amor fratern, infongui en vosaltres una caritat fervent, signe distintiu dels vertaders deixebles de Crist.
R. Amén.
I que Ell, per la intercessió dels set sants Fundadors, us concedeixi de ser constants en el seguiment de Crist i fidels en el servei de la Verge.
R. Amén.
Perquè, suportant amb paciència les adversitats de la vida, pugueu gaudir un dia, amb els set sants Pares, de la pau i l'alegria celestials.
R. Amén.
I que la benedicció de Déu totpoderós, Pare, Fill + i Esperit Sant davalli sobre vosaltres i hi resti per sempre.
R. Amén.
ORACIÓ SOBRE EL POBLE
Concediu, Senyor, el do de la vostra gràcia al poble sant que, en celebrar la solemnitat dels nostres primers Pares, ha trobat una font de goig profund i un exemple admirable de conducta cristiana.
Per Crist Senyor nostre.
12

19 de febrer

BEATA ISABEL PICENARDI
verge O.S.M.
Memòria obligatòria
Isabel Picenardi consagrà la seva virginitat al Senyor en la fraternitat dels Servents de Màntua (Itàlia), pertanyent a la Congregació de l'Observança. La beata Isabel es distingí pel seu amor a l'Eucaristia i a la santíssima Verge, de la qual es considerava "confident". Morí el 1468, als quaranta anys d'edat. El seu cos reposa a Tor de 'Picenardi, província de Cremona. Pius VII aprovà el seu culte l'any 1804.
ANTÍFONA D'ENTRADA
Com les verges prudents, la beata Isabel conservà la seva torxa encesa per a sortir a l'encontre de Crist.
O bé: Sl 15: 5.8
Senyor, heretat meva i calze meu, vós m'heu triat la possessió.
Sempre tinc present el Senyor; amb ell a la dreta, mai no cauré.
COL·LECTA
Susciteu en nosaltres, Senyor, un esperit de generositat i de lliurament, que, alimentat per l'Eucaristia i l'amor a la Verge Maria, ens impulsi, com a la beata Isabel, a dedicar la vida al servei dels germans.
Per nostre Senyor Jesucrist.
ORACIÓ SOBRE LES OFRENES
Us supliquem, Senyor, que el poder de l'Esperit Sant consagri els dons que us presentem, i, per intercessió de la beata Isabel, feu que el nostre cor, lliure d'afeccions terrenals, desitgi ardentment el pa del cel.
Per Crist Senyor nostre.

13


PREFACI
Del Comú (pàg. 151, o pàg. 152 pdf) o de Santes Verges i Religiosos (pàg. 150 pdf), o dels Sants Servents de Maria (pàg. 153 pdf).
ANTÍFONA DE COMUNIÓ Mt 25: 6
L'Espòs és aquí. Sortiu a rebre'l!
O bé: Cf. Mt 19: 27.28.29
Us ho asseguro: vosaltres, els qui ho heu deixat tot i m'heu seguit, rebreu cent vegades més i posseireu la vida eterna.
ORACIÓ DESPRÉS DE LA COMUNIÓ
Feu, Senyor, que el sagrament de la nova aliança, que hem rebut, ens ompli d'aquell Esperit que concedí el do de profecia a la beata Isabel i la conduí, pel camí de la caritat fraterna, al banquet del regne celestial.
Per Crist Senyor nostre.

14


MARÇ-ABRIL
Divendres de la V setmana de Quaresma

SANTA MARIA AL PEU DE LA CREU
Festa
El record de Maria al peu de la creu ens invita a portar a terme en la nostra vida el propòsit de Sant Pau: "Completo en la meva carn allò que manca als sofriments del Crist"(Col 1, 24), ja que Crist segueix agonitzant fins a la fi dels temps.
L'amor fort i intrèpid, la pregària confiada i la participació de l'Església en els dolors del món contribueixen a la salvació de l'home i l'introdueixen en l'alegria pasqual.
ANTÍFONA D'ENTRADA Jn 19: 25
Vora la creu de Jesús hi havia la seva mare i la germana de la seva mare, Maria, muller de Cleofàs, i Maria Magdalena.
o bé: Ba 4: 12
Que ningú no vingui a saludar-me: sóc viuda i abandonada de tots! He quedat deserta pels pecats dels meus fills, que s'apartaven de la Llei de Déu.
COL·LECTA
Oh Déu, que volguéreu que, al peu de la creu del vostre Fill, s'hi estigués també la seva mare, compartint la passió; concediu-nos de participar cada dia més dels fruits abundants de la redempció.
Per nostre Senyor Jesucrist.
o bé:
Senyor, Déu nostre, per un designi misteriós de la vostra providència completeu amb les infinites creus dels homes allò que manca als sofriments de Crist; concediu-nos que, tal com Maria s'estigué al peu de la creu del vostre Fill morent, així nosaltres, tot imitant-la, romanguem junt als nostres germans que sofreixen per a donar-los consol i amor.
Per nostre Senyor Jesucrist.

15


ORACIÓ SOBRE LES OFRENES
Rebeu, Senyor, les ofrenes del vostre poble, i convertiu-les en el sagrament de la nostra redempció, en la qual la Verge Maria va cooperar generosament, tot restant coratjosa al peu de l'ara de la creu.
Per Crist Senyor nostre.
PREFACI
V. El Senyor sigui amb vosaltres. R. I amb el vostre esperit.
V. Amunt els cors. R. Els elevem al Senyor.
V. Donem gràcies al Senyor, Déu nostre. R. Cal fer-ho i és de justícia.
És realment just i necessari, és el nostre deure i és la nostra salvació que sempre i en tot lloc us donem gràcies Senyor, Pare Sant, Déu omnipotent i etern.
Perquè, mogut per la vostra misericòrdia, i per tal de salvar el gènere humà volguéreu associar la Verge al vostre Fill, a fi que ella, que per obra de l'Esperit Sant havia esdevingut la seva Mare, per un nou do de la vostra bondat, col·laborés amb ell en la redempció; i els dolors que no sentí en infantar-lo, els patís, cruelíssims, en fer-nos renéixer per a vós.
Per això, amb els àngels i els arcàngels i amb tots els estols celestials, cantem sense parar l'himne de la vostra glòria, tot dient:
Sant, Sant, Sant.
ANTÍFONA DE COMUNIÓ Col 1: 24
Completo en la meva carn allò que manca als sofriments del Crist en bé del seu cos, que és l'Església.

16


ORACIÓ DESPRÉS DE LA COMUNIÓ
Després de rebre el sagrament de la nostra salvació, us demanem, Senyor,
que, pels mèrits de la passió de Crist i dels dolors de la Verge, l'Esperit Sant, present amb plenitud en l'Església, inundi amb el seu amor el món sencer.
Per Crist Senyor nostre.
BENEDICCIÓ SOLEMNE
El Senyor totpoderós, que ens ha donat la Verge dolorosa com a model d'amor invencible, us concedeixi de mantenir-vos ferms en la fe i generosos en la caritat fraterna
R. Amén.
Ell, que ha associat la Mare als sofriments del Fill crucificat, us concedeixi d'acceptar cada dia la vostra creu i participar així en la passió de Crist.
R. Amén.
Perquè, després d'haver sofert aquí a la terra, units a Crist i Maria, participeu amb goig de la glòria de la resurrecció.
R. Amén.
I que la benedicció de Deú totpoderós Pare, Fill + i Esperit Sant davalli sobre vosaltres i hi resti sempre.
R. Amén.
ORACIÓ SOBRE EL POBLE
Protegiu, Senyor, els vostres fidels, que recorden amb amor la santíssima Verge al peu de la creu, i atorgueu-los la vostra gràcia, perquè maduri en ells la fe, els acuiti l'amor de Crist i els faci forts l'esperança de la vida eterna.
Per Crist Senyor nostre.

17


MAIG
4 de maig

SANT PELEGRÍ LAZIOSI
religiós O.S.M.
Festa
Pelegrí va néixer a Forlí, a la segona meitat del segle XIII. Després de seguir una vida turbulenta, el jove Pelegrí fou rebut en l'Orde per sant Felip Benizi i començà a Sena la seva vida de servei a la santíssima Verge. De retorn a Forlí, donà exemple de penitència i de paciència en suportar les malalties. Per una intervenció miraculosa de Crist crucificat fou guarit d'una gangrena. Morí el 1345, a punt de fer els vuitanta anys. Fou canonitzat pel Papa Benet XIII, l'any 1726.
ANTÍFONA D'ENTRADA Sl 17: 7
En veure'm en perill, clamo al Senyor, crido socors al meu Déu, i des del seu palau escolta el meu clam, el meu crit li arriba al cor.
COL·LECTA
Senyor, Déu nostre, que ens heu donat sant Pelegrí com a exemple admirable de penitència i de paciència, concediu-nos que, tot imitant-lo, suportem amb valor les proves de la vida i lluitem amb alegria per assolir el premi etern.
Per nostre Senyor Jesucrist.
ORACIÓ SOBRE LES OFRENES
En presentar-vos, Senyor, les nostres ofrenes, us demanem humilment que purifiqueu els nostres cors i ens meneu pel camí dels vostres manaments. Per Crist Senyor nostre.
PREFACI
Dels Sants Religiosos (pàg. 150 pdf) o dels Sants Servents de Maria (pàg.153 pdf)

18


ANTÍFONA DE COMUNIÓ Sl 29: 3
Senyor, Déu meu, vaig cridar auxili, i em vau guarir.
ORACIÓ DESPRÉS DE LA COMUNIÓ
Us supliquem, Senyor, que el sagrament que hem rebut ens ompli, ja des d'ara, de santa alegria i ens alliberi de tot mal per al dia de la gloriosa vinguda del vostre Fill.
Que viu i regna amb vós.

19


8 de maig

LA BENAURADA VERGE MARIA,
MARE I MITJANCERA DE TOTES LES GRÀCIES
Memòria lliure
" Maria ens és mare en l'ordre de la gràcia. I aquesta maternitat de Maria en l'economia de la gràcia perdura sense interrupció des del consentiment que, portada per la fe, donà en l'Anunciació i que mantingué sense defallença sota la creu, fins a la plenitud eterna de tots els escollits. Car, Assumpta al cel, no s'ha deseixit d'aquesta dedicació salvadora, ans, amb la seva intercessió múltiple, continua procurant-nos els dons de la salvació eterna. Amb la seva caritat maternal té cura dels germans del seu Fill que encara peregrinen i es troben en perills i angoixes, fins que siguin conduïts a la pàtria benaurada. Per això, la Santa Verge és invocada en l'Església amb els títols d'Advocada, Auxiliadora, Ajuda i Mitjancera. I tot això s'entén en el sentit de no llevar ni afegir res a la dignitat i eficàcia de l'únic Mitjancer, Crist." (Lumen gentium, 61-62)
ANTÍFONA D'ENTRADA He 4: 16
Acostem-nos confiadament al tron de la gràcia de Déu perquè es compadeixi de nosaltres, ens mostri el seu favor i ens concedeixi, quan sigui l'hora, l'ajuda que necessitem.
COL·LECTA
Senyor Déu nostre, que per un misteriós designi de la vostra providència, ens heu donat l'Autor de la gràcia per mitjà de la Verge Maria i l'heu associada a l'obra de la redempció humana; concediu-nos que ella ens aconsegueixi l'abundància de la gràcia i ens emmeni al port de la salvació eterna.
Per nostre Senyor Jesucrist.
ORACIÓ SOBRE LES OFRENES
Accepteu, Senyor, aquestes ofrenes i, per acció de l'Esperit Sant, convertiu-les en el sagrament de la nostra redempció, que Crist, suprem Mitjancer, instituí per reconciliar-nos amb vós; i feu que, per intercessió de la Verge Maria, sigui per a nosaltres font viva de gràcia i deu perenne de salvació.
Per Crist Senyor nostre.

20


PREFACI
V. El Senyor sigui amb vosaltres. R. I amb el vostre esperit.
V. Amunt els cors. R. Els elevem al Senyor.
V. Donem gràcies al Senyor, Déu nostre. R. Cal fer-ho i és de justícia.
És realment just i necessari, és el nostre deure i és la nostra salvació que sempre i en tot lloc us donem gràcies Senyor, Pare sant, Déu omnipotent i etern, per les grans meravelles que heu obrat en la Verge, Mare del vostre Fill, salvador nostre i únic mitjancer.
En la vostra inefable bondat heu constituït la Verge Maria mare i advocada nostra: en ella troben consol els afligits; auxili, els necessitats; refugi, els pecadors; i tots els homes, gràcia i misericòrdia.
Per això, amb els àngels i els arcàngels i amb tots els estols celestials, cantem sense parar l'himne de la vostra glòria, tot dient:
Sant, Sant, Sant...
ANTÍFONA DE COMUNIÓ Ap 22: 17
L'Esperit i l'esposa diuen: "Veniu." I els qui escolten , que diguin: "Veniu." Qui tingui set, que vingui. Qui vulgui, que prengui aigua de la vida sense pagar res.

21


ORACIÓ DESPRÉS DE LA COMUNIÓ
Renovats, Senyor, en les fonts de la gràcia, humilment us demanem que, per la força de l'Eucaristia i la intercessió de la Benaurada Verge Maria, visquem cada dia més units a Crist Mitjancer i cooperem amb major fidelitat en l'obra de la redempció.
Per Crist Senyor nostre.

22


11 de maig

BEAT JOAN BENINCASA
religiós O.S.M.
Memòria lliure
Benincasa nasqué aproximadament l'any 1375. Encara jove, ingressà en l'Orde dels Servents de Maria en el convent de Montepulciano. Als 25 anys d'edat es retirà a una cova en el desert de Montichielli, prop de Sena, on passà la resta de la vida lliurat a fer penitència. Fou admirat per la santedat de la seva vida i pels prodigis aconseguits per intercessió seva en favor dels malalts mentals. Morí als 50 anys d'edat. El Papa Pius VII n'aprovà el culte en 1829.
ANTÍFONA D'ENTRADA Sl 15: 5.8
Senyor, heretat meva i calze meu, vós m'heu triat la possessió.
Sempre tinc present el Senyor; amb ell a la dreta, mai no cauré.
COL·LECTA
Senyor, Déu nostre, que cridàreu el beat Joan Benincasa a donar testimoni del vostre Fill amb una vida de soledat, treball i silenci, atorgueu-nos que, enfortits per l'oració i la penitència, complim cada dia millor els deures de la vida cristiana.
Per nostre Senyor Jesucrist.
ORACIÓ SOBRE LES OFRENES
Mireu, Senyor, bondadosament els dons que us presentem, i, pels mèrits del beat Joan Benincasa, concediu-nos de veure'ns lliures del poder del mal per a seguir, amb promptitud, Crist, nostre Senyor.
Que viu regna pels segles dels segles.
PREFACI
Del Comú (pàg. 151, o pàg. 152 pdf) o dels Sants I o II (pàgs. 147-148 pdf), o dels Sants Religiosos (pàg. 150 pdf), o dels Sants Servents de Maria (pàg. 153 pdf).

23


ANTÍFONA DE COMUNIÓ Cf. Mt 19: 27.28.29
Us ho asseguro: vosaltres, els qui ho heu deixat tot i m'heu seguit, rebreu cent vegades més i posseireu la vida eterna.
ORACIÓ DESPRÉS DE LA COMUNIÓ
Per la virtut guaridora del sagrament que hem rebut i per la intercessió del beat Joan Benincasa, concediu-nos, Senyor, que la nostra ànima resplendeixi sempre amb el fulgor de la vostra llum divina i que el nostre cos ressusciti ple de glòria el dia de la vinguda del vostre Fill.
Que viu i regna pels segles dels segles.

24

12 de maig


BEAT FRANCESC DE SENA
prevere O.S.M.
Memòria obligatòria
Francesc nasqué a Sena en 1266. Als 22 anys d'edat ingressà a l'Orde dels Servents de Maria. Ordenat de prevere, es distingí per la devoció a l'Eucaristia, la predicació de la Paraula de Déu i la delicada direcció espiritual. Custodià fidelment la innocència i la humilitat en el devot servei a la Mare de Déu i als seus germans. Morí l'any 1328. El Papa Benet XIV en confirmà el culte l'any 1743.
ANTÍFONA D'ENTRADA Sl 15: 5.8
Senyor, heretat meva i calze meu, vós m'heu triat la possessió. Sempre tinc present el Senyor; amb ell a la dreta, mai no cauré.
O bé: Lc 4: 18
L'Esperit del Senyor reposa sobre meu, perquè ell m'ha ungit. M'ha enviat a portar la bona nova als pobres, a proclamar als captius la llibertat.
COL·LECTA
Infoneu, Senyor, en nosaltres la suau pietat i l'amor fort amb què el vostre servent Francesc venerà la Mare del vostre Fill i es lliurà a la direcció espiritual del vostre poble.
Per nostre Senyor Jesucrist.
ORACIÓ SOBRE LES OFRENES
En unió amb el beat Francesc us presentem, Senyor, aquestes ofrenes perquè les convertiu en la Víctima del sacrifici que, per un misteri inefable, contínuament és immolada i oferta.
Per Crist Senyor nostre.

25


PREFACI
Del Comú (pàg. 151, o pàg. 152 pdf) o dels Sants I o II (pàgs. 147-148 pdf), o dels Sants Religiosos (pàg. 150 pdf), o dels Sants Servents de Maria (pàg. 153 pdf).
ANTÍFONA DE COMUNIÓ Cf. Mt 19: 27.28.29
Us ho asseguro: vosaltres, els qui ho heu deixat tot i m'heu seguit, rebreu cent vegades més i posseireu la vida eterna.
O bé: Mt 28: 20
Jo sóc amb vosaltres dia rere dia fins a la fi del món, diu el Senyor.
ORACIÓ DESPRÉS DE LA COMUNIÓ
Feu, Senyor, que aquesta comunió sagramental en què hem rebut Crist, que instruí els apòstols amb la seva paraula i els confirmà per mitjà de l'Esperit Sant, encengui en nosaltres el desig de testimoniar l'Evangeli amb la nostra vida.
Per Crist Senyor nostre.

26


30 de maig


BEAT JAUME FELIP BERTONI
prevere O.S.M.
Memòria obligatòria
Nasqué a Colle de Monte Chiaro, prop de Faenza, l'any 1454. Ingressà en l'Orde, a la comunitat de Faenza, quan encara era un nen. Ordenat de prevere, donà un admirable exemple d'amor als estudis, a la litúrgia i a la història de l'Orde. Morí el 25 de maig de 1483, a l'edat de 29 anys, després d'haver suportat amb paciència una penosa malaltia. El seu cos reposa a la catedral de Faenza. Climent XIII n'aprovà el culte el 22 de juliol de 1761.
ANTÍFONA D'ENTRADA Sl 15: 5.8
Senyor, heretat meva i calze meu, vós m'heu triat la possessió. Sempre tinc present el Senyor; amb ell a la dreta, mai no cauré.
O bé: Sl 23: 5-6
Rebrà benediccions del Senyor, rebrà els favors del Déu que salva. Aquests són els qui venen a buscar-vos, Senyor.
COL·LECTA
Déu nostre, que enriquíreu el beat Jaume Felip amb un gran coneixement de la sagrada doctrina i li atorgàreu el do de celebrar amb fervor els divins misteris, concediu-nos una set insaciable de vós, font única de saviesa i amor.
Per nostre Senyor Jesucrist.
ORACIÓ SOBRE LES OFRENES
En la commemoració del beat Jaume Felip us presentem, Senyor, aquests dons i us demanem humilment que l'Esperit Sant els converteixi en el cos i la sang de Crist, summe i etern sacerdot.
Que viu i regna pels segles dels segles.

27


PREFACI
Del Comú (pàg. 151, o pàg. 152 pdf) o dels Sants I o II (pàgs. 147-148 pdf), o dels Sants Religiosos (pàg. 150 pdf), o dels Sants Servents de Maria (pàg. 153 pdf).
ANTÍFONA DE COMUNIÓ Cf. Mt 19: 27.28.29
Us ho asseguro: vosaltres, els qui ho heu deixat tot i m'heu seguit, rebreu cent vegades més i posseireu la vida eterna.
O bé: Sl 33: 9
Tasteu, i veureu que n'és, de bo, el Senyor; feliç l'home que s'hi refugia.
ORACIÓ DESPRÉS DE LA COMUNIÓ
Per la intercessió del beat Jaume Felip, concediu-nos, Senyor, de comprendre cada dia més el misteri de l'Eucaristia i, així, celebrar-lo amb renovat fervor.
Per Crist Senyor nostre.

28


JUNY
19 de juny

SANTA JULIANA FALCONIERI
verge O.S.M.
Festa
(Monges i germanes: Solemnitat)
Des de molt jove, Juliana decidí consagrar-se al servei de la Mare de Déu i, així, es convertí en un dels primers exemples per a les religioses anomenades "Mantellades" de l'Orde dels Servents de Maria, que celebren amb particular solemnitat la seva festa. Juliana és cèlebre per la miraculosa desaparició d'una hòstia consagrada que, en no poder rebre el Viàtic, li fou col·locada sobre el pit quan agonitzava. El seu cos es venera a la basílica de l'Anunciació de Florència. Va ser canonitzada pel Papa Climent XII, l'any 1737.
ANTÍFONA D'ENTRADA Sl 41: 2
Com la cèrvola es deleix per l'aigua viva, també em deleixo jo per vós, Déu meu.
O bé:
Juliana, verge sàvia i prudent, ha elegit la millor part, que no li serà pas presa.
COL·LECTA
Senyor, Déu nostre, que per mitjà de santa Juliana Falconieri, model de castedat i penitència, féreu florir dins l'Orde dels Servents de Maria una família de verges consagrades a vós, feu que l'Església, esposa de Crist, mantingui constantment encesa la flama de la virginitat fecunda.
Per nostre Senyor Jesucrist.
O bé:
Feu, Senyor, que la vostra Església s'alegri amb l'exemple i els mèrits de santa Juliana, la qual, per un designi de la vostra providència, esdevingué mare amorosa i mestra prudent de moltes germanes en el seguiment de Crist
i en el servei a santa Maria.
Per nostre Senyor Jesucrist.

29


ORACIÓ SOBRE LES OFRENES
En celebrar aquesta Eucaristia, us demanem humilment, Senyor, que augmenteu en la comunitat eclesial el nombre i la santedat de les verges consagrades, i acreixeu el goig de l'Església, Esposa de Crist, i el seu fecund apostolat.
Per Crist Senyor nostre.
PREFACI
V. El Senyor sigui amb vosaltres. R. I amb el vostre esperit.
V. Amunt els cors. R. Els elevem al Senyor.
V. Donem gràcies al Senyor, Déu nostre. R. Cal fer-ho i és de justícia.
És realment just i necessari, és el nostre deure i és la nostra salvació que sempre i en tot lloc us donem gràcies Senyor, Pare Sant, Déu omnipotent i etern, per Crist Senyor nostre.
I que us lloem, us beneïm i proclamem la vostra glòria en la festa (o en la memòria) de santa Juliana, perquè imità constantment Maria, esposa i verge, mare i mestra; i, seguint l'exemple dels nostres sants Pares, engendrà i guià una família de verges consagrades a vós.
Per això, amb els àngels i els arcàngels i amb tots els estols celestials, cantem sense parar l'himne de la vostra glòria, tot dient:
Sant, Sant, Sant...
ANTÍFONA DE COMUNIÓ Sl 33: 9
Tasteu, i veureu que n'és, de bo, el Senyor; feliç l'home que s'hi refugia.
O bé: Sl 62: 2
Vós, Senyor, sou el meu Déu; jo us cerco. Tot jo tinc set de vós, per vós es desviu el meu cor.

30


ORACIÓ DESPRÉS DE LA COMUNIÓ
Senyor, Déu nostre, pels mèrits de santa Juliana, la festivitat de la qual celebrem, us demanem humilment que encengueu en nosaltres l'amor al pa eucarístic, amb què la vostra serventa fou admirablement saciada en l'hora de la seva mort.
Per Crist Senyor nostre.
BENEDICCIÓ SOLEMNE
Que el Senyor, que feu triomfar santa Juliana sobre el maligne enemic, us concedeixi, per intercessió de la seva Serventa, d'apartar-vos del mal i dedicar-vos al bé.
R. Amén.
I ell, que l'alliberà de l'esclavatge del pecat, us concedeixi un profund respecte per la dignitat humana i us faci veritablement lliures.
R. Amén.
Perquè, lliurats més intensament al servei de Crist, sigueu, en mig de la societat, testimonis de l'Evangeli i col·laboreu a consagrar el món a Déu.
R. Amén.
I que la benedicció de Déu totpoderós, Pare, Fill + i Esperit Sant davalli sobre vosaltres i hi resti per sempre.
R. Amén.
ORACIÓ SOBRE EL POBLE
Beneïu, Senyor, el vostre pobleperquè, tot seguint l'exemple de santa Juliana, refermi la seva fe, renovi la seva esperança i augmenti el seu amor a Crist i a tots els homes.
Per Crist Senyor nostre.

31


27 de juny


BEAT TOMÀS D'ORVIETO
religiós O.S.M.
Memòria lliure
Tomàs d'Orvieto, empès pel seu ardent amor a la Mare de Déu i pel desig d'assolir la pàtria celestial, ingressà en l'Orde dels Servents de Maria en el qual, per humilitat, volgué ésser admès només com a germà llec. Sovint se'l representa oferint fruita a una dona necessitada. Morí a Orvieto cap a l'any 1343. El seu culte fou reconegut i confirmat, el 10 de desembre de 1768, pel Papa Climent XIII.
ANTÍFONA D'ENTRADA Sl 23: 5-6
Rebrà benediccions del Senyor, rebrà els favors del Déu que salva. Aquests són els qui venen a buscar-vos, Senyor.
O bé: Sl 15: 5.8
Senyor, heretat meva i calze meu, vós m'heu triat la possessió. Sempre tinc present el Senyor; amb ell a la dreta, mai no cauré.
COL·LECTA
Pare misericordiós, que en vostra infinita bondat escolteu les súpliques dels humils; concediu als vostres fills, per intercessió del beat Tomàs d'Orvieto, d'experimentar en aquesta vida la vostra presència consoladora i assolir en l'altra la glòria eterna.
Per nostre Senyor Jesucrist.
ORACIÓ SOBRE LES OFRENES
Que us siguin agradables, Senyor, el nostre servei sacerdotal i els fruits de la terra, que us presentem en la festa del beat Tomàs d'Orvieto: convertiu-los per a nosaltres en el cos i la sang de Crist, el vostre Fill i Redemptor nostre.
Que viu i regna pels segles dels segles.

32


PREFACI

Del Comú (pàg. 151, o pàg. 152) o dels Sants I o II (pàgs. 147-148), o dels Sants Religiosos (pàg. 150), o dels Sants Servents de Maria (pàg. 153).

ANTÍFONA DE COMUNIÓ Cf. Mt 19: 27.28.29
Us ho asseguro: vosaltres, els qui ho heu deixat tot i m'heu seguit, rebreu cent vegades més i posseireu la vida eterna.
O bé: Sl 33: 9
Tasteu, i veureu que n'és, de bo, el Senyor; feliç l'home que s'hi refugia.
ORACIÓ DESPRÉS DE LA COMUNIÓ
Protegiu, Senyor, amb el vostre ajut els fidels que heu alimentat amb el sagrament de l'Eucaristia, i, per intercessió del beat Tomàs, concediu a tots els qui ja gaudeixen dels vostres beneficis temporals, el do suprem de la salvació eterna.
Per Crist Senyor nostre.

33


JULIOL
4 de juliol


BEAT UBALD DE BORGO SANSEPOLCRO
prevere O.S.M.
Memòria lliure
Nasqué a Borgo Sansepolcro (Arezzo) a mitjan segle XIII. Des de la infància portà una vida de mortificació i pietat sincera. Formà part dels primers Servents de Maria i es distingí per la caritat fraterna i una puresa insigne. Assistí en el llit de mort sant Felip Benizi, al qual anomenava pare i mestre. Visqué després a Monte Senario, on encara es veneren les seves despulles. Morí cap al 1315. En fou aprovat el culte pel Papa Pius VII el 31 de març de 1821.
ANTÍFONA D'ENTRADA Sl 15: 5.8
Senyor, heretat meva i calze meu, vós m'heu triat la possessió. Sempre tinc present el Senyor; amb ell a la dreta, mai no cauré.
O bé: Sl 23: 5-6
Rebrà benediccions del Senyor, rebrà els favors del Déu que salva. Aquests són els qui venen a buscar-vos, Senyor.
COL·LECTA
Senyor, Déu nostre, principi de la unitat i font de l'amor, concediu als vostres fills que, a imitació del beat Ubald, i per intercessió seva, us glorifiquin amb la santedat del cos i la unió dels cors.
Per nostre Senyor Jesucrist.
ORACIÓ SOBRE LES OFRENES
Accepteu, Senyor, el sacrifici que, plens de goig, us oferim i, per les oracions del beat Ubald, concediu-nos de celebrar-lo amb un cor net i generós.
Per Crist Senyor nostre.

34


PREFACI
Del Comú (pàg. 151, o pàg. 152 pdf) o dels Sants I o II (pàgs. 147-148 pdf), o dels Sants Servents de Maria (pàg. 153pdf ).
ANTÍFONA DE COMUNIÓ Cf. Mt 19: 27.28.29
Us ho asseguro: vosaltres, els qui ho heu deixat tot i m'heu seguit, rebreu cent vegades més i posseireu la vida eterna.
O bé: Sl 33: 9
Tasteu, i veureu que n'és, de bo, el Senyor; feliç l'home que s'hi refugia.
ORACIÓ DESPRÉS DE LA COMUNIÓ
Us preguem Senyor, que el sagrament que hem rebut en la festa del beat Ubald ens ompli d'alegria i santifiqui el nostre cos i la nostra ànima.
Per Crist Senyor nostre.

35


13 de juliol


SANTA CLÈLIA BARBIERI
verge, fundadora de les Mínimes
de la Mare de Déu dels Dolors
Memòria obligatòria
Clèlia nasqué a la localitat bolonyesa de Le Budrie, a Itàlia, el 13 de febrer de 1847. A l'edat de 21 anys, sense recursos econòmics, però plena de fe, inicià juntament amb tres companyes una família religiosa amb la finalitat de fomentar l'activitat parroquial, l'educació dels joves i l'assistència als malalts. Morí en plena joventut, el 13 de juliol de 1870. Fou canonitzada pel Papa Joan Pau II el 9 d'abril de 1989.
ANTÍFONA D'ENTRADA
Celebrem amb joia la festa de santa Clèlia, verge, perquè el Senyor de l'univers l'ha omplert del seu amor.
O bé: Sl 15: 5.8
Senyor, heretat meva i calze meu, vós m'heu triat la possessió. Sempre tinc present el Senyor; amb ell a la dreta, mai no cauré.
COL·LECTA
Déu nostre, glòria i premi dels humils de cor, que mitjançant santa Clèlia volguéreu fundar una nova família de religioses -les Mínimes de la Mare de Déu dels Dolors-, concediu-nos de viure en aquest món, en actitud d'humil servei als germans i, així, assolir un dia el Regne del cel.
Per nostre Senyor Jesucrist.

36


ORACIÓ SOBRE LES OFRENES
Mireu, Senyor, de bon grat les ofrenes que, plens d'alegria, us presentem en la festa de santa Clèlia, i concediu-nos que, transformades pel vostre poder en el sagrament de salvació, ens comuniquin els fruits del sacrifici de Crist al qual la Verge Dolorosa estigué associada amb cor de Mare.
Per Crist Senyor nostre.
PREFACI
Del Comú (pàg. 151, o pàg. 152 pdf) o dels Sants I o II (pàgs. 147-148 pdf), o de les Santes Verges i Religiosos (pàg. 150 pdf).
ANTÍFONA DE COMUNIÓ Mt 25: 10
Va arribar l'espòs, i les qui estaven a punt entraren amb ell a les noces.
O bé: Cf. Mt 19: 27.28.29
Us ho asseguro: vosaltres, els qui ho heu deixat tot i m'heu seguit, rebreu cent vegades més i posseireu la vida eterna.
ORACIÓ DESPRÉS DE LA COMUNIÓ
Senyor, que l'Eucaristia que hem rebut anticipi, a la llum de la fe i de l'esperança, l'experiència del banquet etern, i encengui en nosaltres aquell amor a vós i als nostres germans que abrusà el cor de santa Clèlia.
Per Crist Senyor nostre.

37


AGOST
23 d'agost

SANT FELIP BENIZI
insigne propagador de l'Orde, prevere
Festa
Felip, de la família dels Benizi, nasqué a Florència a principis del segle XIII. Per invitació de la Verge, ingressà a l'Orde dels Servents de Maria, recentment fundat, bo i abandonant la família i els estudis de medicina. Fou rebut com a germà llec, però molt aviat es manifestà la seva cultura i, per obediència, fou ordenat de prevere. Més tard, des de l'any 1267, fou Prior general de l'Orde , el qual governà amb prudència i saviesa. Morí l'any 1285, al convent de Todi, la més pobre de les cases de l'Orde. Els Servents de Maria deuen a sant Felip la inserció definitiva de l'Orde en l'Església i la codificació de les Constitucions Antigues. L'any 1671, el Papa Climent X l'agregà al nombre dels sants.
ANTÍFONA D'ENTRADA Is 42: 1
Aquí teniu el meu servent, que jo sostinc, el meu elegit, en qui m'he complagut. He posat damunt d'ell el meu Esperit perquè porti la justícia a les nacions.
COL·LECTA
Déu nostre, grandesa dels humils, que mitjançant sant Felip protegíreu amorosament l'Orde dels Servents de Maria, el propagàreu i li donàreu estabilitat amb regles; concediu-nos que, a imitació de tan insigne Pare, servim fidelment la Verge santíssima i difonguem amb ardor apostòlic el Regne de Crist.
Que viu i regna amb vós.
---
Proclamat l'Evangeli, si es beneeixen el pa i l'aigua en memòria de sant Felip -la qual cosa es farà solament en una missa-, se segueix el ritus tal com s'indica més endavant, pàg. 69 (pdf).
---
ORACIÓ SOBRE LES OFRENES
Accepteu, Senyor, les nostres pregàries i els nostres dons i, per intercessió de sant Felip, concediu a la vostra Església de créixer més cada dia en la unitat i en la pau.
Per Crist Senyor nostre

38


PREFACI
V. El Senyor sigui amb vosaltres. R. I amb el vostre esperit.
V. Amunt els cors. R. Els elevem al Senyor.
V. Donem gràcies al Senyor, Déu nostre. R. Cal fer-ho i és de justícia.
És realment just i necessari, és el nostre deure i és la nostra salvació que sempre i en tot lloc us donem gràcies Senyor, Pare Sant, Déu omnipotent i etern; i que us lloem, us beneïm i proclamem la vostra glòria en la festa (o en la memòria) de sant Felip.
Vós volguéreu glorificar la seva humilitat omplint-lo de celestial saviesa i, com una llum sobre un canelobre, el posàreu com a guia de l'Orde dels Servents, a fi que, enmig de les tempestes, la defengués amb vigor i prudència, l'honorés amb la seva santedat i la consolidés amb sàvies ordinacions.
Per això, amb els àngels i els arcàngels, amb els trons i les dominacions i amb tots els cors celestials, cantem sense parar l'himne de la vostra glòria:
Sant, Sant, Sant...
ANTÍFONA DE COMUNIÓ Cf.Sir 48: 1
S'aixecà com un profeta de foc, i la seva paraula cremava com una torxa.
O bé: 2Co 9: 10
El qui proveeix el sembrador de gra per a la sembra i dóna pa per a menjar, també us proveirà abundosament de llavor i farà créixer els fruits de la vostra bondat.

39


ORACIÓ DESPRÉS DE LA COMUN
Us supliquem, Senyor, que aquest àpat diví que ens ha fet partíceps de la vida de Crist, encengui en nosaltres l'amor amb què sant Felip serví amb generosa devoció nostra Senyora, i estimà amb ardent caritat el vostre Fill.
Que viu i regna pels segles dels segles.
BENEDICCIÓ SOLEMNE
Que us beneeixi Déu totpoderós, que posà sant Felip com a guia dels seus germans perquè els governés amb prudència i els servís amb sol·licitud.
R. Amén.
I que Ell, que el féu clement amb els pecadors i misericordiós amb els pobres, ompli els vostres cors de mansuetud i de caritat.
R. Amén.
Perquè, tot seguint l'exemple de sant Felip, sigueu fidels devots de la Verge Maria, ajudeu els vostres germans en llurs dificultats i meresqueu, així, la vida eterna.
R. Amén.
I que la benedicció de Déu totpoderós, Pare, Fill + i Esperit Sant davalli sobre vosaltres i hi resti per sempre.
R. Amén.
ORACIÓ SOBRE EL POBLE
Aiveu, Senyor, l'alegria del vostre poble en aquest dia de festa i feu que, tot imitant la humilitat de sant Felip, ens sotmetem, ací a la terra, a vostra divina voluntat per tal de participar, en el cel, de vostra glòria eterna.
Per Crist Senyor nostre.

40
RITUS DE LA BENEDICCIÓ DEL PA I DE L'AIGUA
EN MEMÒRIA DE SANT FELIP
1. El ritus de la benedicció del pa i de l'aigua en record de sant Felip, d'antiga tradició en el nostre Orde, és convenient de celebrar-lo a l'Hora de Vespres o en una adequada Celebració de la Paraula. Però, si les circumstàncies ho exigeixen, pot celebrar-se també durant la Missa, tal com s'indica a continuació.
2. El pa i l'aigua només poden ser beneïts en una sola Missa, que se celebri amb nombrosa participació de fidels.
3. Vora l'altar, en un lloc visible, es col·loquen els cistells de pa i els recipients amb aigua oferts, com és costum, pels fidels.
4. Després de l'Evangeli, el sacerdot pronuncia l'homilia en què, oportunament, il·lustra les lectures bíbliques de la Missa, la vida i miracles de sant Felip, i explica, amb aquestes o semblants paraules, el significat del ritus de benedicció:

Sant Felip Benizi, guia, defensor i insigne propagador de l'Orde dels Servents de Maria, es distingí, pel seu amor a la Verge, nostra Senyora, per la misericòrdia envers els necessitats, la humilitat i el zel apostòlic.
Entre els molts miracles que sant Felip obrà, mereix d'ésser recordat el que realitzà a la ciutat d'Arezzo, on, després d'haver invocat la Verge Maria, pietosa Mare dels seus Servents, sadollà amb pans, miraculosament apareguts, els seus germans reduïts a una extrema indigència a causa de les devastacions produïdes per la guerra.
Convé recordar un altre miracle: durant un viatge a Alemanya, trobant-se en un bosc apartat i soliu, socorregué el germà que l'acompanyava i que era a punt de morir de fam i de set, amb pa i aigua que va trobar de sobte, obtinguts indubtablement mercès a les seves fervents oracions.
A fi que no oblidem aquests miracles i perquè augmenti cada dia més la nostra confiança en la Divina Providència i en la protecció de la Verge santíssima, beneïm avui, en aquesta església dels Servents de Maria, el pa i l'aigua en honor de sant Felip i per al nostre profit espiritual.
Que el pa que avui beneïm acreixi en nosaltres el desig d'aquell altre Pa que ens dóna cada dia el Pare celestial: el pa de la Paraula divina, continguda en les Sagrades Escriptures, i el pa del cos de Crist, que rebem en la comunió eucarística.
I que aquesta aigua, que igualment beneïm, us recordi aquella altra, molt més saludable: l'aigua de la gràcia, font de vida eterna.
5. Acabada l'homilia, hom procedeix a la benedicció dels pans. El sacerdot, amb les mans juntes, diu:

41


Preguem.
Beneït sigueu, Senyor, creador i pare provident de tots els homes, perquè amb el mannà baixat del cel alimentàreu el poble d'Israel, que peregrinava pel desert; i mitjançant Jesucrist miraculosament el pa, a fi de sadollar les multituds que, famolenques de la paraula eterna, havien oblidat l'aliment temporal.
Per intercessió de sant Felip us demanem humilment que vesseu la vostra benedicció + sobre aquests pans, per tal que, als qui amb devoció els mengin, no els manqui mai el pa de cada dia i siguin alimentats sempre amb la paraula divina.
Per Crist Senyor nostre.
R. Amén

6. Igualment, el celebrant beneeix l'aigua dient:

Preguem.
Beneït sigueu, Senyor, perquè creàreu l'aigua per regar els camps, revestir de verd els prats i alleujar l'home de la pols i el cansanci; i també perquè l'heu feta un signe i un sagrament al servei del misteri de la redempció: així, per mitjà de Moisès, el vostre servent, calmàreu miraculosament la set dels israelites amb l'aigua que brollà de la roca;
i d'una manera més meravellosa encara apagueu la set de la vostra Església per mitjà de Jesucrist, el vostre Fill, amb l'aigua viva que dóna la vida eterna.
Digneu-vos, doncs, de beneir + aquesta aigua perquè tots aquells que, en record de sant Felip, devotament en beguin o se n'arrosin, puguin gaudir sempre dels seus beneficis i de l'abundància de la vostra gràcia.
Per Crist Senyor nostre.
R. Amén.

7. Hom conclou el ritus amb la pregària dels fidels.

8. Abans d'acomiadar el poble amb les paraules: "Aneu-vos-en en pau", el sacerdot amb l'ajuda del diaca o d'algun altre ministre, segons les circumstàncies, distribueix als fidels el pa i l'aigua beneïts. Mentrestant, es pot cantar el salm 33 o un altre cant apropiat.

42


28 d'agost

SANT AGUSTÍ
bisbe, doctor de l'Església i legislador nostre
Festa
El famós bisbe d'Hipona, pare i doctor de l'Església, nasqué a Tagaste l'any 354. Fou un dels iniciadors i dels principals legisladors de la vida monàstica a Occident. Morí a Hipona l'any 430. La seva "Regla per als Servents de Déu" inspirà, al llarg de la història de l'Església, nombrosos moviments i grups religiosos. Els set primers Pares de l'Orde adoptaren la "Regla" cap a l'any 1245.
ANTÍFONA D'ENTRADA Cf. Sir 15: 5
El Senyor l'omplí de saviesa i d'intel·ligència, perquè il·luminés la seva Església, i el cobrí amb vestits de glòria.
COL·LECTA
Déu nostre, que elevàreu sant Agustí des de les tenebres de l'error fins al cim de la saviesa i la caritat, el féreu testimoni lluminós de la veritat i savi legislador de la vida monàstica; concediu-nos que, penedits dels nostres pecats, resplendeixi en nosaltres la llum de la gràcia i l'amor diví abrusi el nostre cor.
Per nostre Senyor Jesucrist.
ORACIÓ SOBRE LES OFRENES
Santifiqueu, Senyor, aquests dons que hem rebut de la vostra bondat i, per intecessió de sant Agustí, digneu-vos a conservar intacte en l'Església el missatge de l'Evangeli, que ens deixà el vostre Fill, Jesucrist, el nostre mestre diví.
Que viu i regna pels segles dels segles.
43

PREFACI
V. El Senyor sigui amb vosaltres. R. I amb el vostre esperit.
V. Amunt els cors. R. Els elevem al Senyor.
V. Donem gràcies al Senyor, Déu nostre. R. Cal fer-ho i és de justícia.
És realment just i necessari, és el nostre deure i és la nostra salvació que sempre i en tot lloc us donem gràcies Senyor, Pare Sant, Déu omnipotent i etern, per Crist Senyor nostre.
Perquè ens concediu el goig de celebrar la festa de sant Agustí, el qual omplíreu de dons perquè, constituït pastor de l'Església, instruís el vostre poble amb saviesa, el sostingués amb l'exemple de la seva vida i el guardés en la pau i la unitat.
En ell ens donàreu també un providencial inspirador de la vida monàstica, que va transmetre als seus deixebles sàvies normes a fi que florissin en les famílies religioses els exemples de l'Església primitiva.
Per això, amb els àngels i amb tots els sants, cantem l'himne de la vostra glòria, tot dient:
Sant, Sant, Sant...

44


ANTÍFONA DE COMUNIÓ Mt 23: 10.8
De mestre, només en teniu un, que és el Crist, i tots vosaltres sou germans, diu el Senyor.
ORACIÓ DESPRÉS DE LA COMUNIÓ
Senyor, que el sagrament de l'Eucaristia, en el qual hem rebut Crist, que per la nostra salvació es feu obedient fins a la mort en creu, ens obtingui, per intercessió de sant Agustí, la gràcia d'acomplir fidelment la vostra santa llei.
Per Crist Senyor nostre.

45


31 d'agostBEAT ANDREU DE BORGO SANSEPOLCRO
religiós O.S.M.
Memòria lliure
Andreu nasqué a mitjan segle XIII a Borgo Sansepolcro (Arezzo). En ingressar a l'Orde fou deixeble de sant Felip Benizi. Cridat pel Senyor a abraçar la vida eremítica, es retirà en un lloc solitari, a prop de la seva ciutat natal, on es dedicà a la penitència i la contemplació. El seu exemple atragué altres ermitans a l'Orde per als quals Andreu fou pare i mestre. Morí l'any 1315, després d'haver predit la imminència de la seva mort. El seu cos fou portat pels mateixos ermitans a l'església de l'Orde a Borgo Sansepolcro. El 29 de novembre de 1806, el Papa Pius VII aprovà la missa i l'ofici en honor seu.
ANTÍFONA D'ENTRADA Sl 15: 5.8
Senyor, heretat meva i calze meu, vós m'heu triat la possessió. Sempre tinc present el Senyor; amb ell a la dreta, mai no cauré.
O bé: Sl 23: 5-6
Rebrà benediccions del Senyor, rebrà els favors del Déu que salva. Aquests són els qui venen a buscar-vos, Senyor.
COL·LECTA
Senyor, Déu nostre, que per mitjà del beat Andreu cridàreu a l'Orde dels Servents de Maria nombrosos ermitans i els uníreu amb els vincles de la devoció a la Verge i de l'amor fratern; concediu-nos que romanguem units pels mateixos ideals en el servei de nostra Senyora i ens captinguem sempre amb pau i concòrdia.
Per nostre Senyor Jesucrist.

46


ORACIÓ SOBRE LES OFRENES
Ens acostem, Senyor, al vostre altar per oferir-vos un sacrifici de lloança i demanar-vos, per intercessió del beat Andreu, la força d'allunyar-nos dels plaers mundans per tal de contemplar amb un cor net les veritats celestials.
Per Crist Senyor nostre.
PREFACI
Del Comú (pàg. 151, o pàg. 152 pdf) o dels Sants I o II (pàgs. 147-148 pdf), o dels Sants Religiosos (pàg. 150 pdf), o dels Sants Servents de Maria (pàg. 153 pdf).
ANTÍFONA DE COMUNIÓ Cf. Mt 19: 27.28.29
Us ho asseguro: vosaltres, els qui ho heu deixat tot i m'heu seguit, rebreu cent vegades més i posseireu la vida eterna.
O bé: Sl 33: 9
Tasteu, i veureu que n'és, de bo, el Senyor; feliç l'home que s'hi refugia.
ORACIÓ DESPRÉS DE LA COMUNIÓ
Després de rebre els sants misteris, penyora de la nostra salvació, humilment us demanem, Senyor, que aquesta Eucaristia, celebrada en la festa del vostre servent Andreu, ens faci superar amb fortalesa d'esperit les debilitats del cos.
Per Crist Senyor nostre.

47


SETEMBRE
1 de setembre

BEATA JOANA DE FLORÈNCIA
verge O.S.M.
Memòria lliure
(Monges i germanes: Memòria obligatòria)
La santedat de Joana florí en el primer segle de l'Orde. Des de la seva joventut es consagrà al servei de la Mare de Déu. Fou una de les primeres "mantellades", pietoses dones que freqüentaven les esglésies dels Servents. En algunes imatges antigues se la representa al costat de sant Felip Benizi, de qui, sens dubte, prengué el propòsit de "conversió".
ANTÍFONA D'ENTRADA
Com les verges prudents, la beata Joana conservà la seva torxa encesa per a sortir a l'encontre de Crist.
O bé: Sl 15: 5.8
Senyor, heretat meva i calze meu, vós m'heu triat la possessió. Sempre tinc present el Senyor; amb ell a la dreta, mai no cauré.
COL·LECTA
Senyor, Déu nostre, que concedíreu a la vostre serventa, la beata Joana, la gràcia de conservar la innocència baptismal amb una vida de contínua austeritat; concediu-nos, per la seva intercessió, de convertir-nos a vós amb esperit sincer, i de servir-vos amb un cor net.
Per nostre Senyor Jesucrist.

48


ORACIÓ SOBRE LES OFRENES
Us presentem, Senyor, aquests dons en la festa de la beata Joana perquè els convertiu en el cos i la sang de Crist; i feu que aquest sagrament, que ens concediu com a sosteniment i consol ací a la terra, confirmi la nostra esperança en les promeses eternes.
Per Crist Senyor nostre.
PREFACI
Del Comú (pàg. 151, o pàg. 152 pdf) o de Santes Verges i Religiosos (pàg. 150 pdf), o dels Sants Servents de Maria (pàg. 153 pdf).
ANTÍFONA DE COMUNIÓ Mt 25: 6
L'Espòs és aquí. Sortiu a rebre'l!
O bé: Cf. Mt 19: 27.28.29
Us ho asseguro: vosaltres, els qui ho heu deixat tot i m'heu seguit, rebreu cent vegades més i posseireu la vida eterna.
ORACIÓ DESPRÉS DE LA COMUNIÓ
Alimentats amb el pa de la vida, us demanem, Senyor, que confirmeu en nosaltres els dons de la vostra gràcia, per tal que, tot seguint l'exemple de la beata Joana, puguem assolir els béns celestials.
Per Crist Senyor nostre.

49


6 de setembre


BEAT BONAVENTURA DE FORLI
prevere O.S.M.
Memòria obligatòria
Bonaventura nasqué a la ciutat de Forlí, a principis del segle XV. Havent ingressat en l'Orde, es preparà per a la predicació de la paraula de Déu amb rigorosos estudis de la Bíblia i de teologia en el convent de Venècia. Ordenat de prevere, es dedicà a predicar amb freqüència al poble, especialment en moments de calamitat, com ara durant l'epidèmia de pesta a Perusa, l'any 1476. Fou Prior provincial de la Romanya i, més tard, Vicari general de la Congregació de l'Observança, un moviment de reforma dins de l'Orde. Morí a Udine, en el convent de santa Maria de les Gràcies, on estava predicant la quaresma, l'any 1491. El seu culte, iniciat immediatament després de morir, fou aprovat per sant Pius X, el 6 de setembre de 1911.
ANTÍFONA D'ENTRADA Sl 15: 5.8
Senyor, heretat meva i calze meu, vós m'heu triat la possessió. Sempre tinc present el Senyor; amb ell a la dreta, mai no cauré.
O bé: Sl 23: 5-6
Rebrà benediccions del Senyor, rebrà els favors del Déu que salva. Aquests són els qui venen a buscar-vos, Senyor.
COL·LECTA
Us supliquem, Senyor, que l'exemple del beat Bonaventura i la predicació de l'Evangeli produeixin en nosaltres un sincer dolor dels nostres pecats i un ferm propòsit de conversió i penitència.
Per nostre Senyor Jesucrist.
ORACIÓ SOBRE LES OFRENES
Santifiqueu, Senyor, els dons que us presentem i, per la fraternal intercessió del beat Bonaventura, concediu-nos d'acceptar de bon cor la paraula de l'Evangeli i donar-ne un testimoni de vida coherent.
Per Crist Senyor nostre.

50


PREFACI
Del Comú (pàg. 151, o pàg. 152 pdf) o dels Sants I o II (pàgs. 147-148 pdf)), o dels Sants Religiosos (pàg. 150 pdf)), o dels Sants Servents de Maria (pàg. 153 pdf)).
ANTÍFONA DE COMUNIÓ Cf. Mt 19: 27.28.29
Us ho asseguro: vosaltres, els qui ho heu deixat tot i m'heu seguit, rebreu cent vegades més i posseireu la vida eterna.
O bé: Sl 33: 9
Tasteu, i veureu que n'és, de bo, el Senyor; feliç l'home que s'hi refugia.
ORACIÓ DESPRÉS DE LA COMUNIÓ
Que el sagrament que hem rebut i la intercessió del beat Bonaventuraens moguin, Senyor, a preocupar-nos sincerament, amb caritat evangèlica, pel bé de tots els nostres germans.
Per Crist Senyor nostre.

51


15 de setembre


NOSTRA SENYORA, LA MARE DE DÉU DELS DOLORS
Patrona principal del nostre Orde
Solemnitat
La devoció dels Servents de Maria a la Mare de Déu dels Dolors ja es troba insinuada en el simbolisme que els hagiògrafs del segle XIV, i en particular l'autor de la "Legenda de origine Ordinis", concedien al color negre del nostre hàbit: signe de la humilitat de la Verge i de les penes que va patir en la passió del seu Fill.
El dia 9 de juny de 1668 la Santa Seu concedí per primer cop als frares de l'Orde la facultat de celebrar una Missa votiva dels set Dolors de Maria, i el 9 d'agost de 1692 la va declarar titular i patrona principal del nostre Orde.
INTRODUCCIÓ
La festa del 15 de setembre vol posar en evidència la participació de la verge Maria en procurar la salvació als homes. Maria, esdevinguda mare de Crist per obra de l'Esperit Sant, també per un do de la divina pietat comparteix el calze de la passió i esdevé "mare associada a la passió".
A l'inici de la missa d'aquesta festa ressona la veu profètica de Simeó que, ajuntant la sort del Fill i la de la Mare, anuncia que el Crist seria signe de contradicció i que l'espasa del dolor travessaria l'anima de la Verge.
També en els texts eucològics es fa memòria del designi de la salvació, segons el qual Déu ha unit al Fill que patia la Mare que compadia, i ha volgut que "al peu de la creu del nou Adam hi fos també la nova Eva".
La verge Maria és justament celebrada per la seva participació en la passió, causa de la salvació; ella, ferma en la fe, forta en l'esperança, ardent en la caritat, roman al peu de la creu del Senyor. Ella no es va protegir a si mateixa a causa de la humiliació del seu poble. I mentre que "sense patiment havia donat a llum el diví Fill", va suportar dolors terribles per regenerar l'home a la vida divina. Per això els fidels glorifiquen "la santa verge Maria que sense morir va merèixer la palma del martiri al peu de la creu del Senyor".
Això que va esdevenir realment en la passió de Crist, és ara celebrat en el misteri. L'Església prega perquè, gràcies al sacrifici de l'altar, al qual la Verge és associada, siguin "trencades les cadenes del pecat i s'obrin per a nosaltres les portes del cel".
Així, doncs, que els fidels que participen "en la sofrença de Crist" s'alegrin "perquè també en la revelació de la seva glòria" puguin exultar i, "tot portant cada dia la creu "puguin assolir la glòria de la resurrecció".

(Missal de l'Orde dels Servents de Maria. De la introducció a la missa del 15 de setembre)

ANTÍFONA D'ENTRADA Cf. Lc 2: 34-35
Simeó digué a Maria: Aquest infant serà motiu que a Israel molts caiguin i molts d'altres s'aixequin; serà una senyera combatuda, i a tu mateixa una espasa et traspassarà l'ànima.
COL·LECTA
Oh Déu, vós volguéreu que els dolors del vostre Fill crucificat, fossin compartits per la seva Mare al peu de la creu; concediu a la vostra Església que, associada amb Maria a la passió mereixi de ser participant de la resurrecció del mateix nostre Senyor Jesucrist.
Que viu i regna amb vós .
o bé:
Senyor, Déu nostre, que per redimir el gènere humà caigut per l'engany del diable, heu associat la Mare a la passió del vostre Fill; concediu al vostre poble que, despullant-se de la trista herència del pecat, es revesteixi de la lluminosa novetat de Crist.
Que viu i regna amb vós.
Es diu Credo

52


ORACIÓ SOBRE LES OFRENES
Transformeu, Senyor, aquests dons amb l'acció de l'Esperit Sant el qual, pel misteri de la redempció a què estigué associada la Verge santíssima, destrueix el pecat del món i ens obre les portes del cel.
Per Crist Senyor nostre.
PREFACI
V. El Senyor sigui amb vosaltres. R. I amb el vostre esperit.
V. Amunt els cors. R. Els elevem al Senyor.
V. Donem gràcies al Senyor, Déu nostre. R. Cal fer-ho i és de justícia.
És realment just i necessari, és el nostre deure i és la nostra salvació que sempre i en tot lloc us donem gràcies Senyor, Pare Sant, Déu omnipotent i etern.
Perquè, per salvar el gènere humà heu volgut, misericordiosament, associar la Verge amb el vostre Fill, per tal que Ella, que per obra de l'Esperit Sant fou la seva Mare, per un nou do de la vostra bondat col·laborés amb Ell en la redempció; i que els dolors que no va patir en donar-lo a la llum els patís, immensos, en fer-nos renéixer per a vós.
Per això, amb els àngels i els arcàngels i amb tots els estols celestials, cantem sense parar l'himne de la vostra glòria, tot dient:
Sant, Sant, Sant...

53


ANTÍFONA DE COMUNIÓ Cf. 1Pe 4: 13
Alegreu-vos de poder compartir els sofriments del Crist, i així el dia que es revelarà la seva glòria estareu plens de joia i alegria.
o bé:
Feliç la Verge Maria que al peu de la creu de Jesús, meresqué, sense morir, la palma del martiri.
ORACIÓ DESPRÉS DE LA COMUNIÓ
Hem rebut, Senyor, els sagraments de la redempció eterna; us preguem que, venerant els dolors de la Verge Maria, nova Mare de tots els vivents, continuem en nosaltres, en bé de l'Església, allò que falta als sofriments de Crist. Que viu i regna pels segles dels segles.
BENEDICCIÓ SOLEMNE
Que Déu Pare, que va disposar la redempció de l'home a través del sacrifici de Crist, acceptat i compartit per la Mare, us faci particeps del misteri de la salvació.
R. Amén.
I que Ell, que volgué que la Verge Santíssima atravesses el viarany fosc de la fe i del dolor
fins assolir, al peu de la creu, la perfecció de la caritat, us porti també a vosaltres, que avanceu pel camí de la fe, a la plenitud de l'amor
R. Amén.
Per tal que, portant impresa la imatge de Crist crucificat participeu, a la fi de la vida, de la seva eterna glòria
R. Amén.
I que la benedicció de Déu totpoderós, Pare, Fill i Esperit Sant davalli sobre vosaltres i hi resti per sempre.
R. Amén.

54


ORACIÓ SOBRE EL POBLE
Feu, Senyor, que el vostre amor regni sempre en aquests fills vostres, que han celebrat amb fe el misteri de la salvació, a la qual la Verge santíssima va cooperar amb l'acceptació de la vostra voluntat i amb l'oferiment dels seus dolors.
Per Crist, Senyor nostre.

55


22 de setembre


DEDICACIÓ DE LA BASÍLICA DE MONTE SENARIO
Memòria lliure
Els Servents de Maria celebren cada any la dedicació de la basílica de Monte Senario, el lloc on els set primers Pares posaren els fonaments de l'Orde, el qual hi ha trobat, al llarg de totes les èpoques, un motiu i un estímul per a la seva renovació espiritual.
Fins al segle XVII l'església de Monte Senario va portar el títol de "Santa Maria dels Servents", però el 4 d'abril de 1717 quedà dedicada a la Mare de Déu dels Dolors.
ANTÍFONA D'ENTRADA Is 2: 3b.5b
Veniu, pugem a la muntanya del Senyor, al temple del Déu de Jacob. Ell ens ensenyarà els seus camins, i nosaltres seguirem les seves rutes.
Caminem a la llum del Senyor!
O bé: Ap 21: 2
Vaig veure baixar del cel, venint de Déu, la ciutat santa, la nova Jerusalem, abillada com una núvia que s'engalana per al seu espòs.
COL·LECTA
Senyor, Déu nostre, tot l'univers és temple de la vostra glòria, però sobretot ho és el cor de l'home, sojorn de l'Esperit: concediu, als qui celebrem la dedicació de la basílica de Monte Senario, d'adorar-vos arreu en esperit i en veritat, i d'oferir a la Verge, nostra Senyora proves d'amor i de servei cada dia majors.
Per nostre Senyor Jesucrist.

56


ORACIÓ SOBRE LES OFRENES
Mireu benignament, Senyor, els dons que us presentem, fruit de la vostra generositat i símbol del nostre servei: amb ells, tot complint el manament de Crist i venerant la memòria de la seva santíssima Mare, celebrem els divins misteris i apaguem la nostra set en les fonts de salvació.
Per Crist Senyor nostre.
PREFACI
V. El Senyor sigui amb vosaltres. R. I amb el vostre esperit.
V. Amunt els cors. R. Els elevem al Senyor.
V. Donem gràcies al Senyor, Déu nostre. R. Cal fer-ho i és de justícia.
És realment just i necessari, és el nostre deure i és la nostra salvació que sempre i en tot lloc us donem gràcies Senyor, Pare Sant, Déu omnipotent i etern.
Perquè us heu dignat a fer estada a tota casa consagrada a l'oració, per fer de nosaltres, amb l'ajut constant de la vostra gràcia, temples de l'Esperit Sant, resplendents per la santedat de vida.
Amb la vostra acció constant, Senyor, santifiqueu la vostra Església, esposa de Crist, simbolitzada en edificis visibles, perquè així, com a mare joiosa per la multitud de fills, pugui ser presentada en la glòria del vostre regne.
Per això, amb els àngels i amb tots els sants, cantem l'himne de la vostra glòria, tot dient:
Sant, Sant, Sant...

57


ANTÍFONA DE COMUNIÓ 1Co 3: 16.17
Sou temple de Déu i l'Esperit de Déu habita en vosaltres. El temple de Déu és sagrat, i aquest temple sou vosaltres.
O bé: 1Pe 2: 5
Com pedres vives, sou edificats per Déu com a temple de l'Esperit perquè formeu una santa comunitat sacerdotal.
ORACIÓ DESPREÉS DE LA COMUNIÓ
Plens de goig hem celebrat el record de la dedicació a santa Maria de la basílica de Monte Senario; us supliquem, Senyor, que ompliu de l'Esperit de Crist aquells qui heu nodrit amb el seu Cos i la seva Sang.
Per Crist Senyor nostre.

58


OCTUBRE
25 d'octubre

BEAT JOAN ÀNGEL PORRO
prevere O.S.M.
Memòria obligatòria
Joan Àngel Porro nasqué a mitjan segle XV, a Seveso, prop de Milà. Poc temps després d'ingressar en l'Orde va ésser enviat a Florència, on fou ordenat de prevere. Durant alguns anys seguí una vida contemplativa en una ermita dels afores de Chianti. Més tard, visqué a Monte Senario, on fou elegit prior de la comunitat. Cap als darrers anys de la seva vida, tornà a Milà, on dugué una vida apartada, alhora que es consagrà a la instrucció religiosa dels nens. Morí a Milà el 23 d'octubre de 1505. El seu cos, incorrupte, es conserva a l'església de sant Carles, dels Servents de Maria. Climent XII n'aprovà el culte el 15 de juliol de 1737.
ANTÍFONA D'ENTRADA Mc 10:14
Deixeu que els infants vinguin a mi. No els ho impediu, -diu el Senyor- perquè el Regne de Déu és dels qui són com ells.
O bé: Sl 15: 5.8
Senyor, heretat meva i calze meu, vós m'heu triat la possessió. Sempre tinc present el Senyor; amb ell a la dreta, mai no cauré.
COL·LECTA
Que intercedeixi, Senyor, per nosaltres el beat Joan Àngel, admirable per la seva dedicació a promoure l'autèntica vida religiosa i a difondre la doctrina cristiana; a fi que, fixat en vós el nostre cor, perseverem en una vida conforme a l'Evangeli i ens abrandem de fervor apostòlic.
Per nostre Senyor Jesucrist.

59


ORACIÓ SOBRE LES OFRENES
Mireu amb bondat, Senyor, els dons que humilment us presentem en la commemoració del beat Joan Àngel, i concediu-nos de romandre ferms en la veritat de la fe i resplendir per la puresa de cor.
Per Crist Senyor nostre.
PREFACI
Del Comú (pàg. 151, o pàg. 152 pdf) o dels Sants I o II (pàgs. 147-148 pdf), o dels Sants Religiosos (pàg. 150 pdf), o dels Sants Servents de Maria (pàg. 153 pdf).
ANTÍFONA DE COMUNIÓ Mt 18: 3
Jesús digué: si no torneu a ser com els infants, no entrareu pas al Regne del cel.
O bé: Sl 33: 9
Tasteu, i veureu que n'és, de bo, el Senyor; feliç l'home que s'hi refugia.
ORACIÓ DESPRÉS DE LA COMUNIÓ
Senyor, Déu nostre, concediu-nos que, per efecte del sagrament de l'Eucaristia que hem rebut en fer memòria del beat Joan Àngel, obtinguem la gràcia d'unir amb saviesa i constància l'activitat apostòlica a la contemplació dels béns celestials.
Per Crist Senyor nostre

60


NOVEMBRE
16 de novembre

TOTS ELS SANTS DE L'ORDE
DELS SERVENTS DE MARIA
Festa
Com la litúrgia romana celebra el dia 1 de novembre la festa de Tots els Sants, així la nostra litúrgia commemora avui Tots els Sants de l'Orde, és a dir, tots aquells Servents de Maria -frares, monges, germans, terciaris- que, fidels a llurs promeses baptismals i a la professió religiosa o al compromís propi del Terç Orde, han servit Déu, la Verge i els homes amb constància i amor, i ara regnen amb Crist en el cel. Aquests "sants Servents de Maria", germans i predecessors nostres, constitueixen per a nosaltres un exemple i un estímul a la fidelitat en el servei.
ANTÍFONA D'ENTRADA Is 60: 21
Tots els del teu poble seran justos i posseiran per sempre el país, -diu el Senyor-, seran la brotada del meu jardí, els crearan les meves mans per a glòria meva.
COL·LECTA
Senyor, Déu nostre, conserveu sempre en nosaltres l'esperit de servei amorós, que amb tanta abundància concedíreu als sants servents de la Benaurada Verge Maria, pares, germans i amics nostres.
Per nostre Senyor Jesucrist.
ORACIÓ SOBRE LES OFRENES
Accepteu, Senyor, amb bondat els dons que avui, exultants de goig, presentem a l'altar del sacrifici, i concediu-nos que la festivitat de tots els nostres Sants ens ompli d'una alegria serena
i, així, puguem assolir la plenitud de la salvació.
Per Crist Senyor nostre.

61


PREFACI
V. El Senyor sigui amb vosaltres. R. I amb el vostre esperit.
V. Amunt els cors. R. Els elevem al Senyor.
V. Donem gràcies al Senyor, Déu nostre. R. Cal fer-ho i és de justícia.
És realment just i necessari, és el nostre deure i és la nostra salvació que sempre i en tot lloc us donem gràcies Senyor, Pare Sant, Déu omnipotent i etern, per Crist Senyor nostre.
Perquè avui ens concediu el goig de celebrar la festa dels nostres Sants: ells, units amb vincles de caritat fraterna i inspirant-se constantment en la Benaurada Verge Maria, us serviren a vós, Senyor, i a tots els homes amb gran humilitat i amor intens.
En aquests germans nostres us proclamem admirable, Pare sant: llurs vides són per a nosaltres un exemple; la seva companyia, un estímul; llur intercessió, un ajut per a caminar plens de confiança vers la Jerusalem celestial.
Per això, amb ells i amb tots els àngels, cantem l'himne de la vostra glòria, tot dient:
Sant, Sant, Sant...
ANTÍFONA DE COMUNIÓ
Som fills de sants i esperem la vida que Déu ha promès als qui mai no desconfien d'ell.
ORACIÓ DESPRÉS DE LA COMUNIÓ
Senyor Déu, Pare Sant, que l'Eucaristia que hem rebut, l'exemple i la intercessió dels nostres Sants alimentin en nosaltres l'amor a la vida evangèlica i la fidelitat en el servei de la Benaurada Verge Maria.
Per Crist Senyor nostre.

62


17 de novembre

COMMEMORACIO DE TOTS ELS DIFUNTS DE L'ORDE:
GERMANS, GERMANES, PARENTS I BENEFACTORS.
"Tots els anys celebrarem, amb l'Eucaristia i amb la Litúrgia de les Hores, l'aniversari de tots els difunts de la nostra família religiosa: germans, parents, laics associats les nostres obres y benefactors". (Constitucions O.S.M., 33)
ANTÍFONA D'ENTRADA Cf. Rm 8: 11
Déu, que va ressuscitar el Crist d'entre els morts, donarà la vida als nostres cossos mortals, gràcies al seu Esperit que habita en nosaltres.
o bé:
Doneu-los, Senyor, el repòs etern i que la llum perpètua els il.lumini.
COL·LECTA
Senyor, Déu nostre, premi etern dels vostres servents fidels, concediu a tots els nostres germans i germanes difunts, que per mitjà del baptisme, i de la professió religiosa o del compromís del Terç Orde, compartiren aquí a la terra la mort de Crist, de compartir en el cel la glòria de la resurrecció.
Per nostre Senyor Jesucrist.
ORACIÓ SOBRE LES OFRENES
Accepteu, Pare sant, el sacrifici i les súpliques que us oferim per tots els que estigueren units al nostre Orde amb vincles de professió religiosa, de família o de caritat, -germans i germanes, pares, parents i amics-: doneu-los el premi etern que prometéreu als vostres servents fidels.4
Per Crist, Senyor nostre.

63

PREFACI

V. El Senyor sigui amb vosaltres. R. I amb el vostre esperit.
V. Amunt els cors. R. Els elevem al Senyor.
V. Donem gràcies al Senyor, Déu nostre. R. Cal fer-ho i és de justícia.
És realment just i necessari, és el nostre deure i és la nostra salvació, Senyor, Pare Sant, Déu omnipotent i etern, que sempre i en tot lloc us donem gràcies, per Crist Senyor nostre.
Ell, vencedor del pecat i de la mort, concedeix als seus deixebles, que viuen en el seu amor i triomfen per la seva gràcia, de menjar el fruit de l'arbre de la vida; i, mort per salvar els seus germans, els prepara, oh Pare, un lloc en la vostra casa, on ja hi regna la Verge, nostra Senyora, i els seus servents exulten d'alegria.
Crist, que a la fi dels temps vindrà com a jutge ple de glòria, ressuscitarà els seus germans i els portarà al cel, on la llibertat és vertadera, la felicitat inesgotable, l'amor perfecte.
Per això, amb tots els àngels, també nosaltres us lloem, cantant amb una mateixa alegria:
Sant, Sant, Sant...
ANTÍFONA DE COMUNIÓ Fl 3: 20-21
Esperem el Salvador, Jesucrist, el Senyor. Ell transformarà el nostre pobre cos i el configurarà al seu cos gloriós.

64


ORACIÓ DESPRÉS DE LA COMUNIÓ

Senyor, havent rebut l'Eucaristia, sagrament de salvació, us demanem humilment, que admeteu tots els difunts del nostre Orde a la ciutat del cel, on ja hi regna la Verge, nostra gloriosa Senyora, al servei de la qual consagraren la vida.

Per Crist Senyor nostre.

65


DESEMBRE

10 de desembre

BEAT JERONI DE SANT'ANGELO IN VADO
prevere O.S.M.
Memòria lliure
El beat Jeroni va néixer, viure i morir a la ciutat de Sant'Angelo in Vado. Es distingí pel seu amor a l'observança religiosa, al silenci i a l'estudi. Dotat del do de saviesa, fou expert conseller de pobres i rics, doctes i ignorants. Amb el seu esperit pràctic i la seva il·luminada direcció espiritual contribuí a la renovació de la vida religiosa en el monestir de les Serventes de Maria de la seva ciutat natal. Morí pels volts de 1470. El Papa Climent XIV aprovà el seu culte el dia 1 d'abril de 1775.
ANTÍFONA D'ENTRADA Sl 15: 5.8
Senyor, heretat meva i calze meu, vós m'heu triat la possessió. Sempre tinc present el Senyor; amb ell a la dreta, mai no cauré.
O bé: Sl 23: 5-6
Rebrà benediccions del Senyor, rebrà els favors del Déu que salva. Aquests són els qui venen a buscar-vos, Senyor.
COL·LECTA
Que intercedeixi, Senyor, per nosaltres el beat Jeroni, a qui vós omplíreu d'admirables dons de l'Esperit Sant, a fi que, plens de la saviesa de Crist, actuem en totes les circumstàncies de la vida amb prudència i maduresa de discerniment.
Per nostre Senyor Jesucrist.

66


ORACIÓ SOBRE LES OFRENES

Accepteu, Senyor, el sacrifici que us oferim per la salvació del vostre poble, i feu que, per intercessió del beat Jeroni, ens alliberi de la seducció del pecat i orienti els nostres passos
pel camí de la llum i de la vida.
Per Crist Senyor nostre.
PREFACI
Del Comú (pàg. 151, o pàg. 152 pdf) o dels Sants I o II (pàgs. 147-148 pdf), o dels Sants Religiosos (pàg. 150 pdf), o dels Sants Servents de Maria (pàg. 153 pdf).
ANTÍFONA DE COMUNIÓ Cf. Mt 19: 27.28.29
Us ho asseguro: vosaltres, els qui ho heu deixat tot i m'heu seguit, rebreu cent vegades més i posseireu la vida eterna.
O bé: Sl 33: 9
Tasteu, i veureu que n'és, de bo, el Senyor; feliç l'home que s'hi refugia.
ORACIÓ DESPRÉS DE LA COMUNIÓ
Que el misteri eucarístic que hem celebrat en la commemoració del beat Jeroni ens ajudi, Senyor, a ser constants en la recerca de la veritat i sincers en l'amor fratern.
Per Crist Senyor nostre.

67


15 de desembre


BEAT BONAVENTURA DE PISTOIA
prevere O.S.M.
Memòria lliure
El beat Bonaventura fou amic i col·laborador de sant Felip Benizi. Fou prior del convent de Montepulciano i guia espiritual del monestir fundat per santa Agnès en aquella ciutat. Morí cap a l'any 1315. El seu cos es venera a Pistoia, la seva ciutat natal. El Papa Pius VII confirmà el seu culte el dia 23 d'abril de 1822.
ANTÍFONA D'ENTRADA Sl 15: 5.8
Senyor, heretat meva i calze meu, vós m'heu triat la possessió. Sempre tinc present el Senyor; amb ell a la dreta, mai no cauré.
O bé: Sl 23: 5-6
Rebrà benediccions del Senyor, rebrà els favors del Déu que salva. Aquests són els qui venen a buscar-vos, Senyor.
COL·LECTA
Infoneu, Senyor, en nosaltres el do del consell i la virtut de la prudència que resplendiren en el beat Bonaventura, pare sol·lícit i guia espiritual de molts germans i germanes consagrats al vostre diví servei.
Per nostre Senyor Jesucrist.
ORACIÓ SOBRE LES OFRENES
Que la fraterna intercessió del beat Bonaventura acompanyi, Senyor, l'ofrena del pa i del vi, i feu que, en presentar aquests dons al vostre altar, aprenguem a fer de la nostra vida una oblació de suau fragància.
Per Crist Senyor nostre.

68


PREFACI

Del Comú (pàg. 151, o pàg. 152 pdf) o dels Sants I o II (pàgs. 147-148 pdf), o dels Sants Religiosos (pàg. 150 pdf), o dels Sants Servents de Maria (pàg. 153 pdf).
ANTÍFONA DE COMUNIÓ Cf. Mt 19: 27.28.29
Us ho asseguro: vosaltres, els qui ho heu deixat tot i m'heu seguit, rebreu cent vegades més i posseireu la vida eterna.
O bé: Sl 33: 9
Tasteu, i veureu que n'és, de bo, el Senyor; feliç l'home que s'hi refugia.
ORACIÓ DESPRÉS DE LA COMUNIÓ
Concediu-nos, Senyor, que l'Eucaristia, -sagrament de la vostra saviesa i el vostre amor-,
ens ensenyi, com al beat Bonaventura, a usar amb sobrietat dels béns de la terra i a viure amb total dedicació al vostre servei.
Per Crist Senyor nostre.

69 


3. MEMÒRIES DE SANTA MARIA EN DISSABTE


MEMÒRIA DE SANTA MARIA EN DISSABTE DEL TEMPS ORDINARI
I
SANTA MARIA REFUGI DELS SEUS SERVENTS
La missa "Santa Maria, refugi dels seus Servents" és un antic formulari: les antífones d'entrada i de comunió, la col·lecta, l'oració sobre les ofrenes i l'oració després de la comunió ja figuraven en els llibres litúrgics que els Servents de Maria usaven en el segle XIV. La imatge de santa Maria que es desprèn d'aquest formulari és la de la Verge, Senyora misericordiosa, que guarda els seus servents que s'emparen sota la seva protecció: la mateixa que amb el títol de "Mare de Déu de la misericòrdia" o "Mare de Déu del mantell" trobem representada en molts quadres cèlebres de les nostres primitives esglésies.
ANTÍFONA D'ENTRADA Sl 32: 12
Feliç la nació que té el Senyor per Déu, feliç el poble que ell s'ha escollit per heretat.
COL·LECTA
Déu, Pare de misericòrdia, escolteu les súpliques dels vostres servents, reunits al voltant d'aquesta taula eucarística en record de la santíssima Verge: per la seva piadosa intercessió, deslliureu-nos dels perills que ens amenacen i concediu-nos d'experimentar la seva protecció maternal.
Per nostre Senyor Jesucrist.
ORACIÓ SOBRE LES OFRENES
Pels mèrits de la Benaurada Verge Maria, Senyora nostra, i per l'eficàcia del sacrifici que us oferim, concediu-nos, Pare totpoderós, la gràcia de superar tots els perills per al cos i l'ànima i de trobar en vós refugi segur.
Per Crist Senyor nostre.
PREFACI
Prefaci I o II de la Mare de Déu (pàgs. 145-146 pdf) o bé:
V. El Senyor sigui amb vosaltres. R. I amb el vostre esperit.
V. Amunt els cors. R. Els elevem al Senyor.
V. Donem gràcies al Senyor, Déu nostre. R. Cal fer-ho i és de justícia.

70


És realment just i necessari, és el nostre deure i és la nostra salvació que sempre i en tot lloc us donem gràcies Senyor, Pare Sant, Déu omnipotent i etern, per Crist Senyor nostre.

Perquè en vostra inefable bondat heu constituït la Verge Maria advocada de gràcia i reina de misericòrdia: ella és per als seus servents protecció en el perill, certesa en el dubte, consol en l'aflicció, ajut en la necessitat.
Per això, amb els àngels i els arcàngels i amb tots els estols celestials, cantem sense parar l'himne de la vostra glòria, tot dient:
Sant, Sant, Sant...
ANTÍFONA DE COMUNIÓ Jn 2: 5
La mare de Jesús digué als servidors: "Feu tot el que ell us digui".
O bé: Cf. Jdt 11: 21
No hi ha pas cap altra Verge, de cap a cap de la terra, que tingui un rostre tan bell
i un parlar tan assenyat.
ORACIÓ DESPRÉS DE LA COMUNIÓ
No abandoneu, Senyor, els servents de santa Maria, que heu alimentat amb el pa del cel;
i concediu-nos que, vivint sota la maternal protecció de la Verge, ens vegem lliures de tot error i tot perill.
Per Crist Senyor nostre.

71


MEMÒRIA DE SANTA MARIA EN DISSABTE DEL TEMPS ORDINARI

II
SANTA MARIA SERVENTA DEL SENYOR
El formulari "Santa Maria, Serventa del Senyor" va ser compost arran de la reforma litúrgica promoguda pel Concili Vaticà II. Els seus textos s'inspiren en la resposta de la Verge a l'àngel Gabriel: "Sóc l'esclava del Senyor; que es compleixin en mi les teves paraules" (Lc 1: 38). L'actitud humil i obedient de la Verge ha estat des dels temps dels Set primers Pares un dels trets característics de l'espiritualitat de l'Orde. Però, precisament perquè ella es declarà la "Serventa del Senyor", nosaltres la reconeixem com a "Senyora nostra", ens anomenem "Servents de Maria" i dediquem la vida al seu servei.
ANTÍFONA D'ENTRADA So 3: 14
Crida de goig, ciutat de Sió! Clameu ben fort, gent d'Israel! Alegra't i celebra-ho de tot cor, ciutat de Jerusalem!
O bé: Lc 1: 47-48
El meu esperit celebra Déu que em salva, perquè ha mirat la petitesa de la seva serventa.
COL·LECTA
Senyor, Déu nostre, que disposàreu misericordiosament que la benaurada Verge Maria, serventa vostra, fos la mare de Crist i col·laboradora seva en l'obra de la redempció, concediu-nos que, a imitació de nostra Senyora, siguem sempre fidels testimonis de l'Evangeli i dediquem la vida a la salvació dels homes.
Per nostre Senyor Jesucrist.
ORACIÓ SOBRE LES OFRENES
Feu, Senyor, que sigui agradable als vostres ulls l'ofrena que us presentem en honor de la Verge, nostra Senyora, i, així, ens aconsegueixi el vostre ajut poderós en l'acompliment de les nostres tasques quotidianes.
Per Crist Senyor nostre.

72

PREFACI

Prefaci I o II de la Mare de Déu (pàgs. 145-146 pdf) o bé:
V. El Senyor sigui amb vosaltres. R. I amb el vostre esperit.
V. Amunt els cors. R. Els elevem al Senyor.
V. Donem gràcies al Senyor, Déu nostre. R. Cal fer-ho i és de justícia.
És realment just i necessari, és el nostre deure i és la nostra salvació que sempre i en tot lloc us donem gràcies i proclamem la vostra lloança Senyor, Pare Sant, perquè en Jesucrist ens heu donat el Salvador del món i en Maria un model d'esperança.
La vostra humil Serventa diposità en vós, Senyor, tota la seva confiança: acceptant amb fe la vostra paraula concebí el Fill de l'home, que havien anunciat els profetes; servint amb amor en l'obra de la salvació fou la nova Eva, mare de tots els vivents.
I ella, que per acció de la gràcia és el fruit més excels de la redempció, per la seva condició de dona és germana de tots els fills d'Adam, els quals, en llur camí cap a la llibertat, giren els ulls envers Maria, fita segura d'esperança i consol, fins que brilli el dia de la gloriosa vinguda de Crist, Senyor nostre.
Per això, amb els àngels i els arcàngels i amb tots els estols celestials, cantem sense parar l'himne de la vostra glòria, tot dient:
Sant, Sant, Sant...

73


ANTÍFONA DE COMUNIÓ Sl 85: 15-16

Vós, Senyor, Déu compassiu i benigne, lent per al càstig, fidel en l'amor, mireu-me, apiadeu-vos de mi.
Doneu el triomf al vostre servent, la victòria al vostre fill d'esclava.
ORACIÓ DESPRÉS DE LA COMUNIÓ
Alimentats amb el Cos de Crist, us demanem, Senyor, que a imitació de la Benaurada Verge Maria, sapiguem, amb les nostres oracions i els nostres actes, transformar el món amb l'Esperit de Crist.
Que viu i regna pels segles dels segles

74

 

MEMÒRIA DE SANTA MARIA EN DISSABTE DEL TEMPS ORDINARI

III
SANTA MARIA MARE DE L'ESGLÉSIA
El 21 de novembre de 1964, Pau VI, en clausurar la Tercera Sessió del Concili Vaticà II, proclamà la Benaurada Verge Maria "Mare de l'Església, és a dir, de tot el Poble de Déu, tant dels fidels com dels pastors, que la invoquen com a Mare amorosíssima" i, alhora, expressava el seu desig que la Verge Maria fos venerada cada dia més amb l'esmentat títol. El nostre Orde, adherint-se al desig del Sant Pare, fou la primera d'afegir la invocació "Mare de l'Església" a les lletanies llauretanes i a preparar un projecte de Missa, que fou aprovat per la S. Congregació de Ritus el dia 1 d'octubre de 1971. L'Any Sant 1975, algunes parts del nostre formulari foren preses per a composar la Missa "De sancta Maria, Ecclesiæ Matre", que ha estat incorporada al Missal Romà.
ANTÍFONA D'ENTRADA Cf. Ac 1: 14
Els deixebles eren constants i unànimes en la pregària, juntament amb Maria, la Mare de Jesús.
O bé: Cf. Lc 1: 28.42
L'àngel entrà a trobar Maria i li digué: Déu te guard, plena de gràcia! El Senyor és amb tu.
Ets beneïda entre totes les dones.
COL·LECTA
Senyor, mestre i guia del poble de la Nova Aliança, vós heu volgut que la Benaurada Verge Maria, Mare de Crist, fos també mare espiritual dels cristians; concediu-nos, per la seva intercessió, que tots els pobles del món entrin a formar part de la vostra família, l'Església.
Per nostre Senyor Jesucrist.
O bé:

75


Oh Déu, Pare de misericòrdia: el vostre Fill, clavat a la creu, proclamà santa Maria Verge, la seva Mare, com a Mare nostre; concediu-nos, per la seva mediació amorosa, que la vostra Església, cada dia més fecunda, s'ompli de goig per la santedat dels seus fills, i atregui al seu si totes les famílies dels pobles.

Per nostre Senyor Jesucrist.

ORACIÓ SOBRE LES OFRENES
Us preguem, Senyor, que l'Esperit Sant, el qual la santíssima Verge Maria atreu sobre el món amb la seva constant intercessió, davalli sobre l'ofrena de l'Església i la converteixi en el Cos i la Sang de Crist, sagrament d'unitat i vincle de caritat.
Per Crist Senyor nostre.
O bé:
Accepteu, Senyor, els nostres dons i convertiu-los en sagrament de salvació que ens abrandi d'amor a la Benaurada Verge Maria, Mare de l'Església, i ens associï més estretament a ella en l'obra dela salvació dels homes.
Per Crist Senyor nostre.
PREFACI
V. El Senyor sigui amb vosaltres. R. I amb el vostre esperit.
V. Amunt els cors. R. Els elevem al Senyor.
V. Donem gràcies al Senyor, Déu nostre. R. Cal fer-ho i és de justícia.

És realment just i necessari, és el nostre deure i és la nostra salvació que sempre i en tot lloc us donem gràcies Senyor, Pare Sant, Déu omnipotent i etern, i us lloem com cal en aquesta celebració en honor de la Benaurada Verge Maria.

76


Ella, en acceptar la vostra Paraula amb un cor net, meresqué de concebre-la en el seu si virginal, i, en donar a llum el seu Fill preparà el naixement de l'Església.

Ella, en rebre al peu de la creu el testament del vostre amor diví, prengué tots els homes com fills, nascuts a la vida sobrenatural per la mort de Crist.
Ella, tot unint les seves pregàries a les dels deixebles durant l'espera pentecostal de l'Esperit, es convertí en el model de l'Església orant.
Des de la seva assumpció al cel, acompanya amb amor maternal l'Església pelegrina, i protegeix els seus passos vers la pàtria celestial, fins a la vinguda gloriosa del Senyor.
Per això, amb tots els àngels i els sants, cantem l'himne de la vostra glòria, tot dient:
Sant, Sant, Sant...
ANTÍFONA DE COMUNIÓ Cf. Jn 2: 1.11
Es van celebrar unes noces a Canà de Galilea. Hi havia la mare de Jesús. Jesús realitzà allí el primer dels seus miracles. Així manifestà la seva glòria, i els seus deixebles van creure en ell.
O bé: Cf. Jn 19: 27
Jesús, des de la creu, digué al deixeble que estimava: "Aquí tens la teva mare".
ORACIÓ DESPRÉS DE LA COMUNIÓ
Després de rebre la penyora de la redempció i de la vida, us demanem, Senyor, que la vostra Església, per la mediació maternal de la Benaurada Verge Maria, anunciï a tots els pobles l'Evangeli i faci davallar sobre el món sencer el do de l'Esperit Sant.
Per Crist Senyor nostre.

77


4. MISSA VOTIVA DEL NOSTRE PARE SANT ALEIX DE FLORÈNCIA
protector dels estudiants de l'Orde

Sant Aleix, el més jove dels Set Sants Fundadors, fou el darrer en morir (1310) i l'únic que aconseguí l'aprovació definitiva de l'Orde per part de l'Església (1304). Amb el seu fervorós testimoni evangèlic atragué molts joves a l'ideal de dedicar la vida al servei de la Mare de Déu, i amb les almoines que rebia dels fidels contribuí a pagar les despeses ocasionades pel desplaçament dels joves Servents de Maria als centres culturals més importants. L'any 1724 fou declarat protector dels estudiants de l'Orde.
ANTÍFONA D'ENTRADA Sl 91: 13-14
Els justos creixeran com les palmeres, es faran grans com els cedres del Líban; plantats a la casa del Senyor, creixeran als atris del nostre Déu.
COL·LECTA
Que ens protegeixi, Senyor, sant Aleix, que durant tota la vida i sobretot en la seva venerable vellesa, donà als frares joves i als estudiants un admirable exemple de laboriositat, d'autèntic esperit religiós i de servei fidel a la Benaurada Verge Maria, nostra Senyora.
Per nostre Senyor Jesucrist.
ORACIÓ SOBRE LES OFRENES
Que us complagui, Senyor, l'ofrena que us presentem en memòria del nostre pare sant Aleix, i concediu-nos que, per la participació en l'Eucaristia, poguem assolir els béns celestials, objecte de la nostra fe i de la nostra esperança.
Per Crist Senyor nostre.

78


PREFACI

Dels Set Sants Fundadors, pàg. 25. pdf
ANTÍFONA DE COMUNIÓ Ap 2: 7
Als qui surtin vencedors, els concediré de menjar el fruit de l'arbre de la vida que hi ha en el paradís de Déu.
ORACIÓ DESPRÉS DE LA COMUNIÓ
Alimentats, Senyor, amb el cos preciós del vostre Fill i plens de goig per aquesta celebració en memòria de sant Aleix, us preguem humilment que al terme de la nostra vida mortal la santíssima Verge, nostra gloriosa Senyora, ens mostri complaguda el fruit beneït del seu si, nostre Senyor Jesucrist.
Que viu i regna pels segles dels segles.

79


 5. EN LES EXÈQUIES D'UN/A GERMÀ/NA DEL NOSTRE ORDE
En les Exèquies dels religiosos i religioses del nostre Orde hom pot dir, d'acord amb el temps litúrgic, o bé una de les misses que porta el Missal Romà, o bé aquesta missa, pròpia del nostre Orde.
Aquesta missa no té leccionari propi de l'Orde.
ANTÍFONA D'ENTRADA
Que Crist, el Senyor, porti el nostre germà (la nostra germana) a la casa del Pare, on no hi ha mort, ni plor, sinó pau i alegria sens fi.
En temps pasqual: 1Te 4: 14
Tal com creiem que Jesús morí i ressuscità, també creiem que Déu s'endurà amb Jesús
els qui han mort en ell, al.leluia.
COL.LECTA
Oh Déu, donador de la vida i vencedor de la mort, rebeu en la vostra casa el vostre servent (la vostra serventa) N., que (avui) ha deixat la nostra comunitat per tornar a vós: que resplandéixi per a ell (ella) la llum eterna i que frueixi de la pau del cel aquest germà nostre (aquesta germana nostra), que enmig de les tenebres i les angoixes del món, caminant pels camins de l'Evangeli, va seguir els passos de Crist i va consagrar la seva vida al servei de la Verge.
Per nostre Senyor Jesucrist.
ORACIÓ SOBRE LES OFRENES
Senyor, us presentem aquestes ofrenes pel repòs etern del nostre germà (de la nostra germana) N., i us preguem humilment que les convertiu en el sagrament de la nostra salvació, que allibera el món del pecat i ens és penyora de la resurrecció futura.
Per Crist, Senyor nostre.

80

PREFACI

V. El Senyor sigui amb vosaltres. R. I amb el vostre esperit.
V. Amunt els cors. R. Els elevem al Senyor.
V. Donem gràcies al Senyor, Déu nostre. R. Cal fer-ho i és de justícia.
És realment just i necessari, és el nostre deure i és la nostra salvació, Senyor, Pare Sant, Déu omnipotent i etern, que sempre i en tot lloc us donem gràcies per Crist Senyor nostre.
Ell, vencedor del pecat i de la mort, concedeix als seus deixebles, que viuen en el seu amor i triomfen per la seva gràcia, de menjar el fruit de l'arbre de la vida; i, mort per salvar els seus germans, els prepara, oh Pare, un lloc en la vostra casa, on ja hi regna la Verge, nostra Senyora, i els seus servents exulten d'alegria.
Ell, que a la fi dels temps vindrà com a jutge ple de glòria, ressuscitarà els seus germans i els portarà al cel, on la llibertat és vertadera, la felicitat inesgotable, l'amor perfecte.
Per això, amb tots els àngels, també nosaltres us lloem, cantant amb una mateixa alegria:
Sant, Sant, Sant...

81


ANTÍFONA DE COMUNIÓ Jn 12: 26

Si algú es vol fer servidor meu, que em segueixi, i s'estarà on jo m'estic, diu el Senyor.
En temps pasqual Fl 3: 20-21
Esperem el Salvador, Jesucrist, el Senyor, que transformarà el nostre pobre cos per configurar-lo al seu cos gloriós, al.leluia.
POSTCOMUNIÓ
Havent rebut el pa de la vida eterna, us supliquem humilment, Senyor, que aquesta celebració del misteri pasqual obri les portes del cel al nostre germà (a la nostra germana) N., que en l'Orde dels Servents de santa Maria va donar testimoni de l'Evangeli i va consagrar la vida al servei de l'Església i de tots els homes.
Per Crist Senyor nostre.

82


 6. PREFACI DELS SANTS SERVENTS DE MARIA
ESPIRITUALITAT DELS SERVENTS DE MARIA
Aquest prefaci es pot dir en les memòries, les festes i les Misses votives dels sants i dels beats de l'Orde que no tenen prefaci propi.
PREFACI
V. El Senyor sigui amb vosaltres. R. I amb el vostre esperit.
V. Amunt els cors. R. Els elevem al Senyor.
V. Donem gràcies al Senyor, Déu nostre. R. Cal fer-ho i és de justícia.
És realment just i necessari, és el nostre deure i és la nostra salvació que sempre i en tot lloc us donem gràcies Senyor, Pare Sant, Déu omnipotent i etern, per Crist Senyor nostre.
Vós ens concediu avui la joia de celebrar la memòria de sant (del beat) N., germà nostre, servent de santa Maria.
Amb el seu exemple ens animeu a fer de la nostra vida un servei d'amor a vós i al proïsme; a viure en comunió fraterna, els uns per als altres, tot formant un sol cor i una sola ànima; a seguir Crist, pobre i humil, bo i portant darrera seu la creu de cada dia, amb la mirada fita en la benaurada Verge Maria, germana i mare, mestra i senyora nostra.
Per això, amb els àngels i els arcàngels i amb tots els estols celestials, cantem sense parar l'himne de la vostra glòria, tot dient:
Sant, Sant, Sant...

83

 

7. PREGÀRIES DELS FIDELS  
12 de gener
SANT ANTONI MARIA PUCCI
Festa
Germans, en celebrar la festa de sant Antoni Maria, servent fidel de la Verge santíssima,
elevem junts les nostres súpliques a Déu Pare totpoderós, per mitjà del seu Fill Jesucrist.
R. Escolteu-nos, Senyor.
 1. Per l'Església: perquè unida en la fe i enfortida en l'esperança, creixi en l'amor produeixi sense parar fruits de justícia i santedat; preguem el Senyor. R.
 2. Per la pau en la societat: perquè les autoritats públiques promoguin la convivència pacífica dels ciutadans i procurin que els béns que Déu ha donat per a tots siguin distribuïts amb justícia i equitat; preguem el Senyor. R.
 3. Pels bisbes i els sacerdots: perquè, tot seguint l'exemple del Bon Pastor, coneguin els seus fidels, els nodreixin amb la paraula i els sagraments, i donin la vida per ells; preguem el Senyor. R.
 4. Pels qui pateixen, pels marginats i desvalguts: perquè recobrin l'esperança en la vida i trobin en la caritat dels cristians ajuda per a les seves necessitats i consol en el dolor; preguem el Senyor. R.
 5. Per les comunitats del nostre Orde: perquè visquin sempre unides en l'amor fratern i plenes d'esperit apostòlic; preguem el Senyor. R.
Pare celestial, refugi i esperança nostra, escolteu bondadosament les súpliques que us hem presentat i concediu-nos, per intercessió de sant Antoni Maria, de viure consagrats al vostre servei i al dels germans.
Per Crist Senyor nostre. R. Amén.

84

 

17 de febrer

ELS SET SANTS FUNDADORS DEL NOSTRE ORDE
Solemnitat
Germans, amb l'alegria de trobar-nos reunits en la solemnitat dels nostres sants Pares, per mitjà dels quals la Verge santíssima inicià l'Orde dels seus Servents, implorem humilment la misericòrdia divina. R. Us ho demanem, Senyor.
 1. Per la Santa Església: perquè sigui per a tots els homes signe d'unitat i instrument de profunda unió amb Déu; preguem el Senyor. R.
 2. Pels governants: perquè promoguin la pau i el bé comú, i afavoreixin el progrés de la societat; preguem el Senyor. R.
 3. Pels qui pateixen fam, malalties o soledat: perquè trobin, en la nostra caritat, ajut a les seves necessitats; preguem el Senyor. R.
 4. Per tots els religiosos: perquè compleixin exemplarment el precepte de l'amor mutu i visquin en concòrdia i unanimitat com els primers deixebles de Crist; preguem el Senyor. R.
 5. Per tots els Servents i les Serventes de Maria: perquè, seguint l'exemple dels Set Sants Pares, siguin humils, misericordiosos, pobres, visquin units per la caritat fraterna i lliurats al servei de l'Església i els homes; preguem el Senyor. R.
Oh Déu, orígen i plenitud de l'amor, escolteu amb bondat les súpliques que us hem adreçat en la festa dels Set Sants Fundadors, exemple admirable d'amor cristià i de caritat fraterna. Per Crist Senyor nostre.
R. Amén.

85


Divendres de la V setmana de Quaresma

SANTA MARIA AL PEU DE LA CREU
Festa
Germans, reunits per celebrar el misteri de la nostra redempció, a què la Verge Dolorosa va cooperar amb amor maternal, elevem, plens de confiança, les nostres súpliques a Déu Pare de misericòrdia. R. Escolteu-nos, Senyor.
 1. Per l'Església: perquè, tot inspirant-se en l'exemple de la Verge Dolorosa, consoli els afligits, encoratgi els desanimats, defensi els oprimits, infongui en tots els cors llum i esperança; preguem el Senyor. R.
 2. Per la reconciliació entre totes les nacions: perquè, cessada tota lluita i contesa, regni entre elles la pau i la concòrdia; preguem el Senyor. R.
 3. Pels qui ignoren que Crist morí per llur salvació: perquè, per intercessió de la Verge Dolorosa, arribin a conèixer Crist, Salvador de tots els homes; preguem el Senyor. R.
 4. Pels nostres germans morents: perquè, en l'hora de l'agonia, experimentin la presència maternal de Maria que, al peu de la creu, assistí el seu Fill moribund; preguem el Senyor. R.
 5. Per tots nosaltres: perquè la Verge Maria al peu de la creu sigui per a nosaltres model i mestra en el servei als germans que pateixen; preguem el Senyor. R.
Escolteu, Senyor, les súpliques dels vostres servents, pels quals el vostre Fill fou clavat a la creu i la seva santíssima Mare oferí els seus acerbs dolors. Per Crist Senyor nostre.
R. Amén.

86


4 de maig

SANT PELEGRÍ LAZIOSI
Festa
Germans, en celebrar el Misteri pasqual en la festa de sant Pelegrí, que patí amb Crist i amb ell ha estat glorificat, elevem les nostres peticions a Déu Pare perquè, del tresor de la Redempció, ens concedeixi l'abundància de les seves gràcies. R. Us ho demanem, Senyor.
 1. Per la santa Església de Déu: perquè, enmig de les angoixes i les persecucions, anunciï fidelment el misteri de la mort i la resurrecció de Crist, i comuniqui a tots els pobles els fruits de la salvació; preguem el Senyor. R.
 2. Pels governants de les nacions: perquè promoguin la pau i la justícia, defensin els drets dels ciutadans i posin al servei de tots els homes els recursos que la Providència els ha confiat; preguem el Senyor. R.
 3. Pels pobres i els atribolats: perquè, a imitació de Crist crucificat, portin amb paciència llur creu per a la seva salvació i la dels seus germans; preguem el Senyor. R.
 4. Pels malalts: perquè l'Esperit sant alleugi les seves penes, els concedixi la salut i els doni una visió cristiana del misteri del dolor; preguem el Senyor. R.
 5. Per tots els Servents i Serventes de Maria: perquè, seguint fidelment l'exemple de sant Pelegrí, serveixin amb amor sincer la Verge, nostra Senyora, i tots els germans en Crist; preguem el Senyor. R.
Escolteu, Senyor, l'oració dels vostres servents i, pels mèrits de sant Pelegrí, concediu-nos de l'abundància de la vostra misercòrdia allò que us hem demanat amb filial humilitat. Per Crist Senyor nostre.
R. Amén.

87

 

19 de juny

SANTA JULIANA FALCONIERI
Festa
(Monges i germanes: Solemnitat)
Germans, reunits per celebrar el misteri de l'amor diví, que resplendí de manera admirable en santa Juliana, dirigim amb confiança a Déu Pare les nostres pregàries per les necessitats de l'Església i del món sencer. R. Escolteu-nos, Senyor.
 1. Per l'Església, esposa de Crist: perquè l'Esperit Sant la faci fecunda en ànimes consagrades totalment al servei de Déu i dels homes; preguem el Senyor. R.
 2. Per tots els homes de bona voluntat: perquè busquin la veritat amb recta intenció i, un cop trobada, la segueixin amb ferma voluntat; preguem el Senyor. R.
 3. Pels qui pateixen angoixes i tribulacions: perquè posin la seva confiança en el Senyor i rebin d'ell ajut i consol; preguem el Senyor. R.
 4. Pels esposos cristians: perquè, en transmetre la vida humana a través del mutu amor, tinguin plena consciència que són cooperadors de l'amor de Déu creador; preguem el Senyor. R.
 5. Per les monges de clausura i les germanes del nostre Orde: perquè, seguint l'exemple de santa Juliana, s'esforcin en agradar Crist, el seu espòs, a qui han consagrat tota la seva vida; preguem el Senyor. R.
Senyor, Pare de misericòrdia, escolteu les súpliques d'aquests servents vostres, i, per intercessió de santa Juliana, concediu-nos per la vostra bondat el que us hem demanat amb confiança.
Per Crist Senyor nostre.
R. Amén.
88


23 d'agost
SANT FELIP BENIZI
Festa
Germans, adrecem avui amb confiança les nostres súpliques al Senyor: sant Felip Benizi, la festa del qual celebrem, les presentarà a Déu Pare, revalorades pels seus mèrits i la seva fraternal intercessió. R. Escolteu-nos, Senyor.
 1. Pel Papa N., pel nosre bisbe N., i per tots els pastors de l’Església: perquè resplendeixin en ells la saviesa divina, la caritat i la misericòrdia de Crist; preguem el Senyor. R.
 2. Pels governants de les nacions: perquè treballin per la pau, promoguin la justícia socia i defensin la dignitat de l'home; preguem el Senyor. R.
 3. Pels qui pateixen per causa de la pobresa: perquè cessin les situacions d'injustícia social i els pobres, ajudats pels seus germans, puguin alliberar-se de la misèria i contribuir al bé de la societat; preguem el Senyor. R.
 4. Per les comunitats del nostre Orde: perquè ressoni sempre en elles la lloança a Déu, hi floreixi la devoció a la Benaurada Verge Maria, i hi augmenti el zel apostòlic; preguem el Senyor. R.
 5. Per tots nosaltres: perquè alimentem la nostra fe amb la meditació assídua de la Paraula de Déu; preguem el Senyor. R.
Senyor, Déu nostre, mireu benignament el poble que us suplica i, per intercessió de sant Felip, concediu-nos de veure acomplerts els desigs que amb fe i humilitat us hem presentat. Per Crist Senyor nostre.
R. Amén.

89


28 d'agost

SANT AGUSTÍ
Festa
Adrecem, germans, les nostres súpliques a Déu Pare de misericòrdia: que ell trobi en els nostres cors el fervor amb què sant Agustí suplicava: "Senyor, doneu-nos allò que maneu
i maneu-nos el que us plagui". R. Escolteu-nos Pare.
 1. Per l'Església: perquè el Senyor l'enrobusteixi en la fe i posi fi a les seves divisions; preguem units. R.
 2. Pels caps de les nacions: perquè fomentin el progrés de l'ordre social basat en la justícia, cronstruït amb la veritat, vivificat amb l'amor; preguem units. R.
 3. Pels qui exerceixen a l'Església la missió d'ensenyar: perquè es consagrin totalment al servei de la Veritat i la transmetin al poble de Déu amb la paraula i l'exemple; preguem units. R.
 4. Per tots els Servents i Serventes de Maria: perquè, il·luminats per la Regla de sant Agustí, compleixin fidelment els preceptes de l'Evangeli no com esclaus de la llei, sinó com a homes lliures per la gràcia; preguem units. R.
 5. Per tots els qui som ací avui: perquè manifestem amb la vida la nostra fe en la Trinitat, estimant el Pare com a fills, reproduint en nosaltres amb fidelitat la imatge de Crist, i obrint el cor a la veu de l'Esperit; preguem units. R.
Concediu, Déu de bondat, al vostre poble l'esperit de veritat i de pau, perquè us conegui amb tota la seva ment i us estimi amb tot el cor.
Per Crist Senyor nostre.
R. Amén.

90 


15 de setembre

NOSTRA SENYORA, LA MARE DE DÉU DELS DOLORS
Solemnitat
En aquest dia que celebrem la glorificació del dolor de la Verge Maria implorem, germans, Déu de misericòrdia per les necessitats de l'Església i de tot el món. R. Us ho demanem, Senyor.
 1. Pels cristians que sofreixen persecució per la fe: perquè, associats en aquesta terra a la passió de Crist, mereixin de ser glorificats amb Ell, en el cel; preguem el Senyor. R.
 2. Pels governants de les nacions: perquè, moguts per ànsies de pau, allunyin els perills de la guerra i treballin per la fraternitat dels pobles; preguem el Senyor. R.
 3. Pels malalts i els que sofreixen tribulacions: perquè, tot comprenent a la llum de la fe la força redemptora del sofriment, uneixin els seus dolors als de Crist i Maria i els ofereixin a Déu per la salvació dels homes; preguem el Senyor. R.
 4. Per l'Orde dels Servents de Maria: perquè sota la direcció del Prior general compleixi fidelment la seva missió eclesial de servei, de fraternitat, d'amor a santa Maria; preguem el Senyor. R.
 5. Per tots els que ens trobem aquí reunits: perquè, portant cada dia la nostra creu en el seguiment fidel de Crist, meresquem un dia participar de la glòria de Jesús i de la seva santíssima Mare; preguem el Senyor. R.
Beneïu, Déu Pare de misericòrdia, el vostre poble, i, ja que posa la seva confiança en la intercessió de la Verge Maria, concediu-li tot allò que, amb fe, us ha demanat. Per Crist, Senyor nostre.
R. Amén.

91


16 de novembre

TOTS ELS SANTS DE L'ORDE
Festa
Preguem Déu, nostre Pare, germans estimats, en aquesta solemnitat de tots els Sants de l'Orde, i confiem d'obtenir, per la intercessió de tants i tan insignes amics i protectors, allò que amb fe i humilitat li demanem. R. Us ho demanem, Senyor.
 1. Per l'Església, esposa de Crist: perquè Déu la purifiqui de les seves faltes, li concedeixi el do de la unitat i la faci cada dia més santa; preguem el Senyor. R.
 2. Pels malalts: perquè els animi l'esperança que Crist, el Senyor, transformarà el seu cos de condició mortal en un cos gloriós a semblança del seu; preguem el Senyor. R.
 3. Pels pares cristians: perquè, amb la paraula i l'exemple, guiïn els seus fills pel camí de la santedat i afavoreixin la vocació dels que se sentin cridats a abraçar la vida religiosa; preguem el Senyor. R.
 4. Per tota la família dels Servents de Maria: perquè sempre tinguin vigència en ella la humilitat i la misericòrdia, la caritat fraterna i el servei a la Verge, llegat preciós dels seus avantpassats; preguem el Senyor. R.
 5. Per tots els que som ací reunits: perquè consagrem amb entusiasme la nostra vida a la glòria de Déu i al servei de la Verge; preguem el Senyor. R.
Concediu-nos, Senyor, la protecció de tots els Sants de l'Orde, a fi que, per la seva intercessió, obtinguem els beneficis que us hem demanat. Per Crist, Senyor nostre.
R. Amén. 

92


17 de novembre

COMMEMORACIÓ DELS DIFUNTS DE L'ORDE
Germans, confirmats per la paraula divina en l'esperança de la resurrecció elevem les nostres pregàries a Déu Pare, per l'Església i la pau del món, pels difunts de l'Orde, per la nostra salvació i la de tots els homes. R. Senyor, tingueu pietat.
 1. Per l'Església: perquè anunciï a tots els pobles el missatge de la resurreció de Crist i de la nostra immortalitat futura; preguem el Senyor. R.
 2. Pels governants de les nacions: perquè treballin sense defallir per evitar les guerres, causa d'innombrables injustícies, de dolor i de mort; preguem el Senyor. R.
 3. Per tots els difunts del nostre Orde: perquè obtinguin la recompensa promesa al servent bo i fidel, i regnin en el cel amb la Verge Maria, al servei de la qual dedicaren la vida; preguem el Senyor. R.
 4. Pels nostres parents i amics difunts: perquè el Senyor, origen de la vida i font de l'amor, els aculli en el seu regne i els concedeixi la glòria dels sants; preguem el Senyor. R.
 5. Pels nostres benefactors difunts: perquè el Senyor els recompensi el bé que ens feren i els introdueixi en l'estatge de la llum i de la pau; preguem el Senyor. R.
Oh Déu, Senyor de la vida i de la mort, humilment us demanem que concediu la vostra misericòrdia als nostres germans i germanes difunts, i que els admeteu en la vostra casa de llum i de glòria. Per Crist Senyor nostre. R. Amén. 

93 MEMÒRIA DE SANTA MARIA
I
Germans, en aquest dia dedicat a la Mare de Déu, a qui totes les generacions anomenen benaurada, adrecem les nostres súpliques a Déu, el nostre Pare, plens de confiança filial. R. Escolteu-nos, Senyor.
 1. Per l'Església:perquè, tot imitant Maria, la serventa del Senyor, rebi amb amor la Paraula de Déu i compleixi fidelment la voluntat del Pare; preguem el Senyor. R.
 2. Per la pau entre les nacions: perquè, per intercessió de santa Maria, reina de la pau, s'apaguin els odis, s'acabin les guerres i tots els pobles visquin en veritable concòrdia; preguem el Senyor. R.
 3. Pels pobres i els malalts, pels abandonats i els extraviats, pels presoners i els perseguits: perquè la Verge, reina de misericòrdia, encengui en llurs cors l'esperança i els consoli amb el seu amor maternal; preguem el Senyor. R.
 4. Per tots els Servents i les Serventes de Maria: perquè orientin la seva vida, els seus propòsits i els seus treballs al servei de Crist, de la Verge i de tots els homes; preguem el Senyor. R.
 5. Per tots els qui ens trobem aquí reunits: perquè testimoniem amb la nostra vida, la caritat, la humilitat i l'esperit de servei que resplendiren en la Verge, nostra Senyora; preguem el Senyor. R.
Déu i Pare nostre, mireu amb bondat el poble que us suplica i, per intercessió de la benaurada Verge Maria, concediu generosament als vostres servents allò que amb humilitat us demanen. Per Crist Senyor nostre.
R. Amén. 

94MEMÒRIA DE SANTA MARIA
II
Units a Maria, la Mare de Jesús, i a tota l'Església, elevem tots junts les nostres peticions a Déu Pare, perquè ell, veient la unitat dels nostres cors, ens concedeixi l'abundor de les seves gràcies. R. Escolteu-nos, Senyor.
 1. Per l'Església estesa per tot el món: perquè Déu li concedeixi la unitat i la llibertat, l'ompli a vessar dels dons de l'Esperit i condueixi els seus fills a la perfecció; preguem el Senyor. R.
 2. Pel poble d'Israel, del qual nasqueren Crist i Maria: perquè la seva fe en el Déu únic i veritable el porti a descobrir, en Crist, el Messies promès; preguem el Senyor. R.
 3. Per tots els pobles del món: perquè visquin en pau i assoleixin el desenvolupament necessari; preguem el Senyor. R.
 4. Pels educadors: perquè, fita la mirada en el Mestre diví, ensenyin als seus deixebles l'amor a la saviesa i el veritable esperit cristià; preguem el Senyor. R.
 5. Per tots els qui ens trobem aquí reunits: perquè, tot reconeixent que la grandesa de Maria consistí en obeir amorosament la voluntat del Pare, siguem dòcils a la veu de l'Esperit i estiguem atents als signes dels temps; preguem el Senyor. R.
Pare celestial, tingueu misericòrdia de nosaltres i no ens priveu mai de la protecció de santa Maria, a nosaltres, que som els seus servents i la reconeixem com a Mare i Senyora nostra. Per Crist Senyor nostre. R. Amén. 

95MEMÒRIA DE SANTA MARIA
III
Alegrem-nos, germans, en aquest dia dedicat a la Mare de Déu, nostra Senyora, i, plens de confiança, presentem la nostra oració al Pare del cel. R. Escolteu-nos, Pare.
 1. Per l'Església: perquè, tot imitant Maria, conservi íntegra la fe, mantingui ferma l'esperança i acreixi sense parar la caritat; preguem tots junts. R.
 2. Per la unitat dels cristians: perquè, per intercessió de santa Maria, tots els deixebles de Crist formin un sol ramat sota el guiatge d'un sol pastor; preguem tots junts. R.
 3. Pels predicadors de l'Evangeli: perquè, amb l'auxili de la Mare de Jesús, anunciïn amb valentia la Paraula de Déu i obtinguin abundants fruits de salvació; preguem tots junts. R.
 4. Pels esposos cristians: perquè siguin sempre fidels l'un a l'altre, eduquin cristianament els seus fills i conreïn amb atenció la gràcia del sagrament del matrimoni; preguem tots junts. R.
 5. Per tots els qui som ací reunits: perquè, com pedres vives, purificats per la humilitat, vivificats per l'Esperit i units per la caritat, contribuïm a l'edificació de l'Església; preguem tots junts. R.
Escolteu, Déu de bondat, les oracions dels vostres servents i digneu-vos a accedir a les nostres peticions, ja que les posem sota la protecció de la Mare de Crist, el nostre Salvador. Que viu i regna pels segles dels segles.
R. Amén. 

96MEMÒRIA DE SANTA MARIA
IV
Reunits sota la protecció de santa Maria, invoquem amb fervor Déu Pare de misericòrdia, perquè guiï l'Església, la societat i l'Orde vers l'acompliment dels seus designis divins.
R. Escolteu-nos, Senyor.
 1. Per la santa Església de Déu: perquè sigui instrument d'alliberament i redempció i s'estigui, com la Verge Maria, al peu de la creu dels homes que pateixen; preguem el Senyor. R.
 2. Per fra N., Prior general: perquè el Senyor l'asisteixi amb la seva gràcia en el compliment del seu servei pastoral en favor de tot l'Orde dels Servents de Maria; preguem el Senyor. R.
 3. Per les dones consagrades a Déu en el nostre Orde: perquè, tot seguint l'exemple de la Verge Maria, col·laborin, segons llur pròpia vocació i els signes dels temps, en l'obra salvadora de Crist; preguem el Senyor. R.
 4. Pels novicis i novícies de l'Orde: perquè, dòcils a la veu de l'Esperit, arribin a conèixer el projecte de Déu per a cadascun d'ells i el segueixin amb generositat; preguem el Senyor. R.
 5. Pels joves: perquè, bo i contemplant la santedat de la Verge Maria, obrin els ulls a la bellesa, l'esperit a la veritat i el cor a la bondat; preguem el Senyor. R.
Escolteu, Senyor, l'oració dels vostres fills, que us invoquen emparats sota la protecció de santa Maria; ajudeu-nos a imitar-la en la fidelitat a la vostra Paraula i en el servei al vostre Regne. Per Crist Senyor nostre.
R. Amén. 

97EN LES FESTES DELS SANTS I BEATS DE L'ORDE
I
Germans, en celebrar la glòria i les virtuts de sant (del beat) N., preguem humilment Déu Pare pel bé de l'Església, del món i de les nostres comunitats.R. Us ho demanem, Senyor.
 1. Per l'Església: perquè, fidel a l'Evangeli, doni testimoni de Crist a tots els pobles i treballi sense defallir per estendre a tot el món el Regne de Déu; preguem el Senyor. R.
 2. Pels governants: perquè fomentin la pau veritable, promoguin la dignitat humana i respectin la llibertat religiosa; preguem el Senyor. R.
 3. Pels malalts: perquè recobrin la salut i, un cop recuperades les forces, es dediquin amb renovat entusiasme al servei a Déu i els homes; preguem el Senyor. R.
 4. Per les vocacions: perquè, per intercessió de sant (del beat) N. siguin nombrosos els joves que abracin la vida religiosa en el nostre Orde dels Servents de santa Maria; preguem el Senyor. R.
 5. Per les comunitats del nostre Orde: perquè, seguint les petjades dels nostres Set Sants Pares, perseverin en el servei amorós a la Verge Maria,en la fidelitat a l'Església i en l'amor al proïsme; preguem el Senyor. R.
Pare de misericòrdia, escolteu bondadosament les supliques que us adrecem en la festa del nostre germà, sant (el beat) N., i, per la seva intercessió, concediu-nos de ser veritables deixebles de Crist. Que viu i regna pels segles dels segles.
R. Amén. 

98EN LES FESTES DELS SANTS I BEATS DE L'ORDE
II
Invoquem, germans, Déu Pare nostre, que ha glorificat sant (el beat) N., fidel servent de la Verge, i a nosaltres ens concedeix d'alegrar-nos en la seva festa.
R. Recordeu-vos, Senyor, del vostre poble.
 1. Per l'Església de Déu: perquè es conservi lliure de tot error, es renovi incessantment i creixi en la fe i en la caritat; preguem el Senyor. R.
 2. Pels governants de totes les nacions: perquè exerceixin la seva autoritat sobre els homes com un servei d'amor i de pau; preguem el Senyor. R.
 3. Per tots els qui professen els consells evangèlics: perquè, tot duent una vida de castedat, pobra i obedient, facin resplendir a la terra la llum de Crist i la santedat de l'Església; preguem el Senyor. R.
 4. Per tot els Servents i les Serventes de Maria:perquè, bo i seguint l'exemple de sant (del beat) N., corresponguin amb generositat a l'acció de la gràcia i siguin fidels a llur vocació de fraternitat i de servei, d'humilitat i d'amor a la Verge; preguem el Senyor. R.
 5. Per tots els que ens hem reunit avui: perquè el Senyor ens doni un cor ple de misericòrdia i sensible a les necessitats dels germans; preguem el Senyor. R.
Escolteu, Pare de misericòrdia, les oracions del vostre poble, i, per intercessió del nostre germà, sant (el beat) N., esteneu sobre nosaltres la vostra mà bondadosa. Per Crist Senyor nostre.
R. Amén.  

99

 

EN LES EXÈQUIES D'UN GERMÀ 

I
Preguem, germans estimats, Déu Pare, orígen i plenitud de la vida, i invoquem-lo amb fe i esperança per la salvació de vius i difunts. R. Tingueu pietat dels vostres servents, Senyor.
 1. Pel nostre germà (per la nostra germana) N.: perquè el Senyor l'aculli a la ciutat del cel,on ja no hi ha dolor, ni plor, ni fosca, sinó felicitat perpètua, pau infinita i llum eterna; preguem el Senyor. R.
 2. Pel nostre germà (per la nostra germana) N. que va consagrar la seva vida al servei de la Mare de Déu: perquè santa Maria, mare de misericòrdia, intercedeixi per ell (ella) i li mostri la faç gloriosa de Crist, redemptor i salvador de l'home; preguem el Senyor. R.
 3. Per tots els homes que, sense el consol de la fe, ploren davant la mort: perquè el Senyor els reveli la llum de l'Evangeli i els doni l'esperança de la resurrecció gloriosa; preguem el Senyor. R.
 4. Per tots els que sofreixen i ploren la mort d'aquells que estimaven: perquè el Senyor que va plorar davant la tomba del seu amic Llàtzer, vulgui eixugar les seves llàgrimes; preguem el Senyor. R.
 5. Per tots els que estem aquí reunits, familiars i amics del nostre germà (de la nostra germana) N.: perquè en la Paraula de Déu i en la celebració d'aquesta Eucaristia hi trobem consol i esperança;preguem el Senyor. R.
Oh Déu, Senyor dels vius i dels morts, que heu cridat al regne celestial el nostre germà (la nostra germana) N., mireu amb ulls de misericòrdia les obres amb què us serví i, purificat (purificada) de les seves culpes, admeteu-lo (admeteu-la) en la glòria dels elegits. Per Crist Senyor nostre.
R. Amén. 

100


 

EN LES EXÈQUIES D'UN GERMÀ
II
En la fe i en l'esperança de la vida eterna, encomanem a la misericòrdia de Déu Pare el nostre germà (la nostra germana) N. servent (serventa) de la Verge, que dorm en la pau de Crist. R. Us preguem que ens escolteu.
 1. Pel nostre germà (per la nostra germana) N.: perquè la llavor d'immortalitat que va rebre en el Baptisme produeixi en ell (ella) fruits de vida eterna; preguem el Senyor. R.
 2. Pel nostre germà (per la nostra germana) N. que va ser consagrat (consagrada) amb la santa Unció i va alimentar la seva vida amb l'Eucaristia: perquè, amb el vestit de noces rentat en la sang de l'Anyell, el Senyor l'admeti en la taula del seu Regne; preguem el Senyor. R.
 3. Per ell (ella), que en la professió religiosa s'uní estretament a Crist pobre i humil: perquè ara participi plenament de la seva glòria; preguem el Senyor. R.
 4. Per tots els Servents i Serventes de Maria difunts, pels nostres parents i benefactors, que ja han tancat els ulls a la llum d'aquest món: perquè Déu els aculli bondadosament, els purifiqui en la font de la vida eterna i els revesteixi d'immortalitat; preguem el Senyor. R.
 5. Per tots els que estem aquí reunits: perquè sapiguem consolar-nos mútuament amb paraules de fe fins el dia que anirem a l'encontre de Crist i ens reunirem amb el nostre germà (la nostra germana) N.; preguem el Senyor. R.
Escolteu, Pare bo, les pregàries dels vostres fills i obriu les portes del cel al nostre germà (a la nostra germana) N., servent (serventa) de la Verge, nostra Senyora, perquè amb ella, amb els àngels i els sants, lloï eternament la vostra glòria i proclami la vostra infinita misericòrdia. Per Crist Senyor nostre.
R. Amén. 

101

Actualitzat: 29 desembre 2022