CONVOCATÒRIES ELECCIONS

CONVOCATÒRIA PER A PRESENTAR CANDIDATURES PER L’ELECCIÓ DELS SERVEIS DE VICEPRESIDENT, SECRETARI EXECUTIU I VOCALS DE LA COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSELL a l'Assemblea de Montserrat

Benvolguts,

D'acord amb allò previst a l'Art 16 del Estatuts, a la recent Reunió Pelegrina de Lleida es va decidir convocar eleccions per a cobrir els serveis de president, vicesecretari i 2 vocals de la Comissió Permanent a l'Assemblea de Fraternitats de Lleida.

La Comissió Permanent gosa animar-vos a totes les Fraternitats a que hi presenteu candidatures. 

Cal saber  que els elegits, a més de les consultes i/o decisions que es poden resoldre fàcilment per mitjans telemàtics, accepten la responsabilitat de participar en la mesura de les seves possibilitats a les 3 Reunions Pelegrines de l'any i a l'Assemblea, amb la possibilitat de poder delegar en un altra membre de la seva junta la representació de la seva Fraternitat.

Pel servei de vicesecretari (tanmateix com el de secretari) atès que fonamentalment és de caràcter executiu, podeu presentar  candidatura del membre  de la junta que considereu adient, que en el cas de ser elegit estaria exempta de vot, atès que aquest correspon al representant/delegat de la Fraternitat. 

Transcrivim tot seguit els punts dels Estatuts que fan referència a les eleccions dels membres de la Comissió Permanent, amb el prec de que els tingueu presents a l'hora de proposar candidatures, i també a l'hora de procedir a les eleccions.

Capítol III. Els membres del Consell, els seus drets i els seus deures

Article 5. Els membres del Consell

2. Cada una de les Fraternitats estarà representada al Consell pel seu prior, president, soci major o representant legal, el qual podrà delegar, d’acord amb el que prevegin els estatuts de la pròpia Fraternitat, la seva representació en un altre membre de la mateixa Fraternitat i podrà ser renovat quan ho disposi la Fraternitat que representa, que ho ha de comunicar per e-mail a la Comissió Permanent a: servitesdecatalunya@gmail.com. 

Article 7. Drets dels Representants de les Fraternitats del Consell

1. Assistir amb veu i vot a les reunions de la Comissió Permanent i a l’Assemblea General.

2. Elegir o ser elegits per als càrrecs de la Comissió Permanent i exercir la representació que se'ls confereixi en cada cas.

Capítol IV. L'Assemblea General

Article 10. Facultats de l’Assemblea General 

3. Elegir els membres de la Comissió Permanent encarregada d’executar les línies aprovades pel mateix Consell, tots procurant que els seus components representin tot el territori i la diversitat de les Fraternitats.

Capítol V. La Comissió Permanent

Article 15. Definició i composició de la Comissió Permanent

2. La Comissió Permanent la componen el president, el vicepresident, el secretari, el vicesecretari i els vocals, càrrecs que han de ser exercits per persones diferents.

3. Els membres de la Comissió Permanent exerceixen el servei gratuïtament.


Article 16. Eleccions dels membres de la Comissió Permanent

1. L'elecció dels membres de la Comissió permanent es fa per votació de l'Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d'haver acceptat el càrrec i prenen possessió en la següent «Reunió Pelegrina».

2. La Comissió Permanent es renovarà parcialment cada dos anys.

3. L'Assemblea General, a proposta de la Comissió Permanent, començarà el cicle l'any següent al de l'aprovació d'aquest Estatus de Règim Intern elegint i nomenant el president, el vicesecretari i dos vocals, i passats dos anys nomenarà el secretari, el vicepresident i dos vocals de manera que cada quatre anys quedarà totalment renovada. Així s'aniran renovant successivament en bona entesa els serveis assumint els nous membres coneixements i experiència.

5. Els representants de les Fraternitats que vulguin presentar candidatures per a les eleccions de membres de la Comissió Permanent han de  comunicar-ho amb una antelació mínima de cinc dies a la data de l'Assemblea General a l'adreça electrònica del Consell: servitesdecatalunya@gmail.com

6. En qualsevol cas, l'elecció dels membres de la Comissió Permanent, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria simple o relativa de les Fraternitats representades (més vots a favor que en contra).

7. La convocatòria s'ha d'enviar per correu electrònic als representants de les Fraternitats com a mínim quinze dies abans de la data de la reunió, acompanyada de l'acta anterior i/o qualsevol altra documentació relacionada amb l'ordre del dia (si no s'ha enviat abans).


Capítol VI. La presidència i la vicepresidència

Article 21. Funcions pròpies de la presidència 

1. Dirigir i representar legalment el Consell, per delegació de l'Assemblea General i de la Comissió Permanent.

2. Presidir i dirigir els debats, tant de l'Assemblea General com de la Comissió Permanent.

3. Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empat.

4. Establir la convocatòria de les reunions de l'Assemblea General i de la Comissió Permanent.

5. Visar les actes confeccionades pel secretari del Consell.

6. La resta d’atribucions pròpies del servei i les delegades per l'Assemblea General o la Comissió Permanent.


Article 22. Funcions pròpies de la vicepresidència 

Col·laborar amb el president en totes les seves funcions i substituir-lo en cas de necessitat.


Capítol VII. El secretari i el vicesecretari

Article 23. Funcions pròpies del secretari 

1. Gestionar el correu.

2. Custodiar la documentació de l'associació.

3. Aixecar, redactar i signar les actes de les reunions


Article 24. Funcions pròpies del vicesecretari

Col·laborar amb el secretari en totes les seves funcions i substituir-lo en cas de necessitat.


Capítol VIII. Els vocals

Article 25. Representació i funcions pròpies dels vocals

1. El representant delegat de cadascuna de les fraternitats que assisteixin a les reunions de la Comissió Permanent tindrà la consideració de vocal.

2. Els vocals col·laboraran en tot allò que els encomani el president i d'acord amb les instruccions rebudes l'informaran dels resultats privadament o en la «Reunió Pelegrina».

Pendents de la vostra Inscripció per a participar a la XXIII TROBADA, Units en Crist i sota l'esguard de la Mare, rebeu una fraternal abraçada.

Per encàrrec de la Comissió Permanent

Josep Lleixà, secretari

28 de gener de 2018 - Diumenge IV de Durant l’Any– Sant Tomàs d’Aquino

Actualitzat 30 desembre 2022