COMISSIÓ PERMANENTAmb “Ella” anem fent camí, pas a pas, amb fermesa i confiança, sense defallir...Doneu-li un cop d'ull: El conte de les quatre espelmes...


COMISSIÓ PERMANENT - COMPOSICIÓ ACTUAL

Fra Hernán M. Grisolía, OSM, 
Delegat regional per a les Fraternitats Seglars de l'Orde Servita.
Assistent des del 2020.
 
Acord de la Junta de la Comissió Permanent que es va presentar a l'Assemblea de la XXVI TROBADA del 6 de març de 2022 què hi va donar el vist i plau:

Aquesta JUNTA es transitòria durant dos anys, per tant el 2024 cal convocar eleccions i renovar la junta i a partir del 2024 començarà el funcionament establert als Estatuts, de renovar la meitat de junta cada dos anys.

President fins el 2024. Esteve Ferré i Planas, prior de Sitges 

Vicepresident fins el 2026. Llorenç Cullell i Puig, secretari d'Amer.

Vocal fins el 2024. Francesc Cayuela i López, prior de Girona.
 
Vocal fins el 2026. Mercè Oms i Bassols, presidenta de Blanes.

Pendents de proposar com a mínim  a dos responsables de Fraternitats que assisteixen a Reunions Pelegrines, com a Vocals amb dret a vot

Secretari executiu. Josep Lleixà i Cervantes, congregant de Badalona.
(amb funcions delegades, sense dret a vot)


Vicesecretaries (amb funcions delegades, sense dret a vot). 
Elena Gracia i Merola, congregant de Lleida.
Elisabet Olària i Ràfols, congregant de Sitges.

>ESTATUTS D'ORDRE INTERN als Capítols V al IX hi trobareu els texts referits a la Comissió Permanent.

>CONVOCATÒRIES hi trobareu la Convocatòria per a les eleccions del 28/1/2018 i del 1/3/2020.

>ACTA RESUM DE LA XXV TROBADA hi trobareu l’espai referit a les eleccions del 1/3/2020.Actualització: 29 desembre 2022