ESTATUTS II. "Estatuts d'Ordre Intern"


ESTATUTS DEL CONSELL
( Si voleu imprimir-los fàcilment compaginats en 4 fulls DIN A 4 a 2 cares, demaneu l’arxiu pdf a: servitesdecatalunya@gmail.com )

II. ESTATUTS D'ORDRE INTERN 
Capítol III. Els acords, la denominació i les dades de contacte
Article 1. Els Acords

L'Assemblea General del Consell de Congregacions, Confraries,
Associacions i Agrupacions que estan sota el patronatge de la Mare de Déu dels Dolors, vinculades per la seva fundació o la seva espiritualitat a l’Orde dels Servents de Maria, i que tenen el seu domicili en el territori de qualsevol dels bisbats catalans, acorda continuar constituïda en Consell i aprova aquests Estatuts de Règim Intern del Consell «Servites de Catalunya» que regulen les seves activitats.
Article 2. La Denominació
El Consell de Fraternitats acorda adoptar la senzilla denominació «Servites de Catalunya», que defineix clarament els orígens, els membres i les finalitats.
Article 3. Les Dades de Contacte
Atès que al Consell no li cal disposar de seu pròpia, es decideix com a dades de contacte per a tots els efectes,  l'adreça electrònica  del Consell servitesdecatalunya@gmail.com i l'adreça postal i els números de telèfon i mòbil del secretari de la Comissió Permanent.
Capítol II. Els fins
Article 4. Els fins del Consell són:
1. Ser el vincle d'unió de les Fraternitats Seglars Servites per tal de coordinar-se i ajudar-se mútuament en el seu camí de servei a Déu i als germans i en la vivència del carisma servita, actuant de forma col·legiada d’acord amb aquests estatuts, sense tenir, però, capacitat jurídica més enllà de la que té cadascuna de les fraternitats que la formen.
Capítol III. Els membres del Consell, els seus drets i els seus deures
Article 5. Els membres del Consell
1. Formen part del Consell les Fraternitats que estan sota el patronatge de la Mare de Déu dels Dolors, tenen el seu domicili en qualsevol dels bisbats catalans, comparteixin les finalitats del Consell i que han acordat, a través dels procediments establerts en els estatuts propis de cadascuna d'elles, la seva integració al Consell «Servites de Catalunya».
2. Cada una de les Fraternitats estarà representada com a Vocal del Consell pel seu prior, president, soci major o representant legal, el qual podrà delegar, d’acord amb el que prevegin els estatuts de la pròpia Fraternitat, la seva representació en un altre membre de la mateixa Fraternitat i podrà ser renovat quan ho disposi la Fraternitat que representa, que ho ha de comunicar per e-mail a la Comissió Permanent a: servitesdecatalunya@gmail.com.
Article 6. L'Assistent
Forma part del Consell un Assistent nomenat pel Provincial de l’Orde dels Servents de Maria, que promourà el carisma de la família servita, oferirà un servei espiritual d’animació i tindrà el dret de vetar els acords que consideri que van contra les finalitats del Consell o que no s’adiuen a les directrius o al carisma de l’Orde dels Servents de Maria.
L'assistent es canviarà sempre que ho disposi el provincial de l'Orde dels Servents de Maria.
Article 7. Drets dels Representants de les Fraternitats del Consell
1. Assistir amb veu i vot a les reunions de la Comissió Permanent i a l’Assemblea General.
2. Elegir o ser elegits per als càrrecs de la Comissió Permanent i exercir la representació que se'ls confereixi en cada cas.
3. Intervenir en les gestions, els serveis i les activitats de la Comissió Permanent, d'acord amb les normes legals i estatutàries.
4. Exposar a la Comissió Permanent i a l'Assemblea tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida del Consell i més eficaç la realització de les seves finalitats.
5. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre la gestió de la Comissió Permanent.
6. Fer ús dels serveis comuns que el Consell estableixi o tingui a la seva disposició.
7. Formar part dels Equips de treball.
Article 8. Deures dels representants de les Fraternitats del Consell
1. Comprometre's amb les finalitats del Consell i participar activament per assolir-les.
2. Contribuir en la mesura de les seves possibilitats amb una aportació voluntària de la Fraternitat que representa, al pagament de les despeses extraordinàries aprovades per la Comissió Permanent i l'Assemblea General.
3. Complir la resta d'obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.
4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats per la Comissió Permanent i l'Assemblea General.
Capítol IV. L'Assemblea General
Article 9. Definició i atribucions de l’Assemblea General
1. L'Assemblea General és l'òrgan sobirà del Consell; els representats de les seves Fraternitats en formen part per dret propi i irrenunciable.
2. Els representants de les Fraternitats del Consell, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l'Assemblea.
3. Totes les Fraternitats queden subjectes als acords de l'Assemblea General, incloent-hi els absents, els que en discrepen i els presents que s'han abstingut de votar.

Article 10. Facultats de l’Assemblea General

1. A proposta de la Comissió Permanent, aprovar les línies d’actuació per al proper any, les seves activitats principals i els llocs de les diverses celebracions.
2. Aprovar, si escau, la gestió de la Comissió Permanent.
3. Elegir els membres de la Comissió Permanent encarregada d’executar les línies aprovades pel mateix Consell, tots procurant que els seus components representin tot el territori i la diversitat de les Fraternitats.
4. Aprovar els Estatuts de Règim Intern i les seves actualitzacions.
5. Conèixer les despeses extraordinàries aprovades per la Comissió Permanent i les aportacions de les Fraternitats per fer front al seu pagament.
6. Conèixer les sol·licituds presentades per les Fraternitats per adherir-se al Consell o donar-se de baixa.
7. Resoldre sobre les qüestions que no estiguin expressament atribuïdes a cap altre òrgan del Consell.

Article 11. Reunions de l’Assemblea General
L'Assemblea General es reuneix en sessió ordinària el 1r diumenge de Quaresma de cada any en la Trobada Anual «Servites de Catalunya», o com a mínim un cop l'any dins del primer semestre.
Article 12. Convocatòries i actes de l’Assemblea General
1. L'Assemblea és convocada per la Comissió Permanent mitjançant una convocatòria que ha de contenir, com a mínim, l'ordre del dia, el lloc, la data i l'hora de la reunió.
2. Les reunions de l'Assemblea General, les presideix el president de la Comissió Permanent. Si no hi és, l'han de substituir, successivament, el sots-president o el vocal de més edat de la Comissió Permanent. Hi ha d'actuar com a secretari qui ocupi el mateix càrrec a la Comissió Permanent.
3. El secretari estén l'acta de cada reunió, que ha de signar juntament amb el president. Hi ha de figurar un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les Fraternitats assistents.
4.Al començament de cada reunió de l'Assemblea General es llegeix l'acta de la sessió anterior a fi que s'aprovi o s'esmeni.
Article 13. Constitució i ordre del dia de l’Assemblea General
1. L'Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de les Fraternitats del Consell representades.

2. Els representants de les Fraternitats poden sol·licitar a la Comissió Permanent la inclusió en l'ordre del dia d'un o més assumptes per tractar en la propera Assemblea General fins un mes abans de la celebració en  una «Reunió Pelegrina» o per e.mail a: servitesdecatalunya@gmail.com.

3. Atès que l'Assemblea General es reuneix un cop l'any, si ja s'ha convocat l'Assemblea i la Comissió Permanent considera que es tracta d'assumptes prou importants, proposarà a l'Assemblea General incloure-ho en l'ordre del dia, perquè sigui la mateixa Assemblea qui decideixi si és adient tractar-ho.
Article 14. Votacions i acords de l’Assemblea General  
1. En les votacions de l'Assemblea General, el vot de cada Fraternitat del Consell correspon al seu representant.
2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels representants de les Fraternitats del Consell.
3. Per adoptar acords sobre la modificació dels estatuts, la dissolució de l'associació, la constitució d'un Consell amb Fraternitats similars o la integració en un ja existent, requereix una majoria qualificada de les Fraternitats representades (els vots afirmatius superen la meitat dels emesos.)
Capítol V. La Comissió Permanent
Article 15. Definició i composició de la Comissió Permanent. 

1. La Comissió Permanent regeix, administra i representa el Consell.

2. La Comissió Permanent la componen el president, el vicepresident, el secretari, el vicesecretari i els vocals, càrrecs que han de ser exercits per persones diferents.

3. Els membres de la Comissió Permanent exerceixen el servei gratuïtament.
Article 16. Eleccions dels membres de la Comissió Permanent
1. L'elecció dels membres de la Comissió permanent es fa per votació de l'Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d'haver acceptat el càrrec i prenen possessió en la següent «Reunió Pelegrina».
2. La Comissió Permanent es renovarà parcialment cada  dos anys.
3. L'Assemblea General, a proposta de la Comissió Permanent, començarà el cicle l'any següent al de l'aprovació d'aquest Estatus de Règim Intern elegint i nomenant el president, el vicesecretari i dos vocals, i passats dos anys elegint i nomenant el secretari, el vicepresident i dos vocals de manera que cada quatre anys quedarà totalment renovada. Així s'aniran renovant successivament en bona entesa els serveis assumint els nous membres coneixements i experiència.
(Cicle I president, vicesecretari i dos vocals: 2018, 2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030,...)
(Cicle II vicepresident, secretari i dos vocals: 2019, 2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031,...)
4. Quan pertoqui celebrar eleccions per renovar els membres de la Comissió Permanent es farà constar a l'ordre del dia amb la relació dels serveis a elegir.
5. Els representants de les Fraternitats que vulguin presentar candidatures per a les eleccions de membres de la Comissió Permanent han de comunicar-ho amb una antelació mínima de cinc dies a la data de l'Assemblea General a l'adreça electrònica del Consell: servitesdecatalunya@gmail.com.
6. En qualsevol cas, l'elecció dels membres de la Comissió Permanent, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria simple o relativa de les Fraternitats representades (més vots a favor que en contra).
7. La convocatòria s'ha d'enviar per correu electrònic als representants de les Fraternitats com a mínim quinze dies abans de la data de la reunió, acompanyada de l'acta anterior i/o qualsevol altra documentació relacionada amb l'ordre del dia (si no s'ha enviat abans).
Article 17. Exercici i cessament dels membres de la Comissió Permanent
1. Els membres de la Comissió Permanent exerceixen el càrrec durant un període de quatre anys, sense perjudici que puguin ser reelegits.
2. El cessament dels càrrecs abans d'extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:
a) Renúncia notificada a la Comissió Permanent.
b) Incapacitat o mort.
c) Declaració d’absència, inhabilitació o separació, acordada per l'Assemblea General.
d) Qualsevol altra causa que estableixin la llei o els estatuts.
3. Les vacants que es produeixin a la Comissió Permanent s'han de cobrir en la primera reunió de l'Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre del Consell pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.
Article 18. Facultats dels membres de la Comissió Permanent
1. Representar, dirigir i administrar el Consell de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l'Assemblea General, d'acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.
2. Informar-se de les possibilitats i utilitats de les noves tecnologies de comunicació per xarxa per si cal proposar al Consell d'utilitzar-les.
3. Establir Equips de Treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins del Consell, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.
4. Nomenar els vocals de la Comissió Permanent que s'hagin d'encarregar de cada Equip de Treball, a proposta dels mateixos Equips.
5. Convocar l'Assemblea General i controlar que es compleixin els acords que s'hi adoptin.
6. Aprovar el pressupost de cada despesa extraordinària i animar les Fraternitats que col·laborin al pagament fent una aportació econòmica voluntària en la mesura de les seves possibilitats.
7. Nomenar un consultor coneixedor de tot allò relacionat amb les fraternitats, amb funcions exclusivament assessores, sense que estigui obligat a assistir a les reunions de la Comissió Permanent.
8. Dur a terme les gestions necessàries davant d'organismes públics, entitats i altres persones per aconseguir subvencions o altres ajuts.
9. Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i exposar-ho en la primera reunió de l’Assemblea General.
10. Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d'una manera específica a cap altre òrgan de govern de l'associació o que li hagi estat delegada expressament.
Article 19. Constitució, obligacions i acords de la Comissió Permanent
1. La Comissió Permanent queda constituïda vàlidament si s’ha convocat amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un dels seus membres.
2. Els membres de la Comissió Permanent estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se'n. L'assistència del president o del secretari o bé de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre.
3. La Comissió Permanent pren els acords per majoria simple de vots dels representants legals de cada Fraternitat.
4. En iniciar-se cada Reunió de la Comissió Permanent, s'ha de llegir l'acta de la sessió anterior a fi que s'aprovi o s'esmeni.
Article 20. Delegació de facultats de la Comissió Permanent
1. La Comissió Permanent pot delegar alguna de les seves facultats en un o diversos Equips de Treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços dels seus membres.
2. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.
3. No són delegables la formulació dels comptes ni els actes que hagi d’autoritzar o aprovar l’Assemblea General.
Capítol VI. La presidència i la vicepresidència
Article 21. Funcions pròpies de la presidència
1. Dirigir i representar legalment el Consell, per delegació de l'Assemblea General i de la Comissió Permanent.
2. Presidir i dirigir els debats, tant de l'Assemblea General com de la Comissió Permanent.
3. Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empat.
4. Establir la convocatòria de les reunions de l'Assemblea General i de la Comissió Permanent.
5. Visar les actes confeccionades pel secretari.
6. La resta d’atribucions pròpies del servei i les delegades per l'Assemblea General o la Comissió Permanent.
Article 22. Funcions pròpies de la vicepresidència
Col·laborar amb el president en totes les seves funcions i substituir-lo en cas de necessitat.
Capítol VII. El secretari i els vicesecretaris
Article 23. Funcions pròpies del secretari
1. Gestionar la comunicació i els contactes.
2. Custodiar la documentació de l'associació.
3. Aixecar, redactar i signar les actes de les reunions.
Article 24. Funcions pròpies dels vicesecretaris
Col·laborar amb el secretari en totes les seves funcions i substituir-lo en cas de necessitat.
Capítol VIII. Els vocals
Article 25. Representació i funcions pròpies dels vocals
1. El representant delegat de cadascuna de les fraternitats que assisteixi a les reunions de la Comissió Permanent tindrà la consideració de vocal.
2. Els vocals col·laboraran en tot allò que els encomani el president i d'acord amb les instruccions rebudes l'informaran dels resultats privadament o en la «Reunió Pelegrina».
Capítol IX El règim econòmic
Article 26. Pressupost i despeses
1. No es contempla l'elaboració de Pressupost ordinari ni l'aplicació de quotes a les Fraternitats atès que els membres de la Comissió Permanent assumeixen personalment les petites despeses ordinàries que es produeixen a conseqüència de la seva gestió.
2. Per a cobrir les despeses extraordinàries, la Comissió Permanent, decidirà en cada cas el sistema més adient per a recaptar els ingressos, informant a l’Assemblea General.
Vila de Blanes, 5 de març de 2017Actualitzat: 29 desembre 2021