VI REUNIÓ PELEGRINA SITGES 20 maig 2017
VI REUNIÓ PELEGRINA SITGES 20 maig 2017
ACTA
Acolliment/benvinguda.- A l’hora prevista, els membres de la Junta de la Congregació de Sitges esperaven amatents a l’entrada de la rectoria de la parròquia de Sant Bertomeu i Santa Tecla per acollir als representats de les altres Fraternitats, confraternitzar  i refer forces amb un assortiment de begudes acompanyades de una molt bona coca.
Rectoria de la parròquia de Sant Bertomeu i Santa Tecla de Sitges
Assistents.- De la Congregació d’Alpicat. Antoni Gilart, prior i president en funcions del Consell; de la Congregació de Girona. Francesc Cayuela, prior i Antonio Martin; de la Congregació de Lleida, Fernando L. Gracia, prior i Ramón Cavero; de la Congregació de Sitges. Esteve Ferré, prior,  Elisabet Olària, Joan Manel Enriquez, Lolín Rocha, Mª. Victòria Bustillo, Mª. Antònia Plana, Ignasi Rubí i Toni Tudela; de la Confraria de Blanes Mercè Oms, presidenta; i el secretari del Consell Josep Lleixà acompanyat de la seva esposa Rosa Jané.
Han excusat l’assistència.- El president del Consell Pere Tomeu a causa de la seva dimissió com a prior de la Congregació de Badalona, i les Fraternitats d’Amer, Cambrils, Castellterçol, L’Arboç, Manresa, Reus  i Valls.
Pregària a la Mare de Déu del Dolors al seu Cambril.- Al Cambril de la Mare de Déu a la primera planta de la rectoria vàrem resar una emotiva pregària recordant els seus Dolors i demanant-li la seva assistència.
Imatge de la Mare de Déu dels Dolors de Sitges
Presentació de la Congregació de Sitges.- Baixant altre cop a la sala de reunions de la rectoria, el prior de la Congregació de Sitges Esteve Ferré ens va explicar la història i el funcionament de la Congregació:
Història.- Aquesta  Congregació va néixer a Sitges i fou autoritzada, l’any 1693, pel bisbe de Barcelona Dr. Benet de Sala, quedant constituïda oficialment el desembre del mateix any.
Tot seguit, s’hi apuntaren algunes sitgetanes com a congregantes, la qual cosa encara perdura avui en l’actual llistat de socis i sòcies.
Pocs anys més tard, perquè quallés la devoció calia aconseguir una imatge i un altar on poder venerar Nostra Senyora, i fou l’any 1696 que la Congregació va adquirir i beneir la nova imatge obra de l’escultor barceloní Joan Roig, i fou l’any 1699 quan s’acabà la construcció  del nou altar de la Mare Dolorosa.
El lloc escollit inicialment per a col·locar l’altar del Dolors, va ser un espai sota el campanar, on actualment hi ha el Baptisteri, però l’any 1856, coincidint amb la reforma de l’església i construint-se la capella del Santíssim, es va modificar el presbiteri, i a l’espai que es guanyà al costat de l’evangeli, s’instal·là el Retaule del Dolors tal com el podem veure avui en dia.
A l’any 1936 els altars van ser desmuntats, i durant la guerra civil, guardats a peces al Museu de Mar i Cel, però l’antiga imatge fou cremada i destruïda. Després de la guerra s’iniciaren els treballs de traslladar i muntar de nou tots els altars a la parròquia, i l’any 1940 es va beneir la  nova i actual imatge de la Mare de Déu dels Dolors obra de l’escultor sitgetà Pere Jou.
Des d’un principi, d’una manera inalterable, dues sitgetanes sòcies de la Congregació que al llarg dels temps han rebut el nom de sagristanes o administradores, per ordre de la Junta, accepten el compromís de vetllar durant un any pel culte a Nostra  Senyora dels Dolors i de tenir cura de la imatge de la Verge en el seu cambril de la parròquia, i cada divendres a la tarda, són les responsables de resar la pregària del la Corona dels Set Dolors. 
Antigament, la imatge de Nostra Senyora anava mig any a casa d’una administradora i mig any a casa de l’altre, però a finals dels anys 70, principis dels 80 davant la impossibilitat de portar-la per les cases per manca d’espais, es va construir el cambril de la Mare de Déu, en una dependència de la parròquia,  per mantenir i fomentar el costum de resar cada divendres la Corona  durant tot l’any.
Funcionament.- La Congregació està formada per una Junta d’homes i dones,  amb un prior, una secretaria, un tresorer i quatre vocals, a més de les administradores de l’any i de les dues Cambreres de la Mare de Déu encarregades de vestir la imatge amb els diferents vestits que té al seu aixovar per els diferents temps de l’any litúrgic.
Actualment la Congregació té uns 440 socis, que anualment paguen una quota pel  manteniment de la Congregació.
Els actes extraordinaris de l’any són:
Festes de la Mare de Déu dels Dolors 13, 14 i 15 de Setembre. Es baixa la imatge a l’església parroquial i s’ornamenta per la seva festa. Durant aquest tres dies es resa el Tridu a la Mare de Déu seguit de la celebració la Missa.
Dia 15 de setembre. Solemnitat de la Mare de Déu. Últim dia del Tridu i Missa Solemne de la Mare de Déu del Dolors.
Divendres de Dolors, Dissabte Rams i Diumenge de Rams. Exposició de la Imatge de la Mare de Déu dels Dolors a l’Ermita de Sant Sebastià. Últim rés de la Corona del curs. Les administradores del següent curs relleven a les administradores sortints.
Dissabte de Rams. A la tarda, rés del Rosari a la Mare de Déu.
Dijous Sant i Divendres Sant. Exposició dels Passos que desfilaran a la Processó del Divendres Sant de la parròquia de Sitges.
Divendres Sant a la nit.- Processó de Setmana Santa amb la participació de la Congregació de la Mare de Déu dels Dolors.
Tots els Divendres de l’any  a la parròquia.- Missa en sufragi dels difunts de la Congregació.
Tots els Divendres de l’any al Cambril de la Mare de Déu.- Rés de la Corona dels Set Dolors.
Mes d’Octubre i Novembre.- Cobrament de les quotes anual a tots els socis. Loteria de Nadal de la Congregació.
Acta de la Reunió Pelegrina de Blanes.- La secretaria de la Congregació Sitgetana llegeix l’acta de Blanes que es aprovada per unanimitat.
Lliurament dels Nous Estatuts.- En un sol exemplar imprès en format Díptic de fàcil impressió i lectura.
Informe Interior de revisió del procés dels Nous Estatuts Actualitzats.- Es procedeix a la seva lectura i aprovació, i per tractar-se d’un document reservat d’ordre intern, es decideix arxivar-lo i no enviar-lo a les Fraternitats ni publicar-lo al Blog.
Actualitat dels Nous Estatuts.- El secretari informa que en compliment dels art. 17.2.a, i 17.3 referits a la vacant del servei de president, el vicepresident ha acceptat assumir la presidència fins la propera Assemblea en que es produiran noves eleccions i mentrestant es demana al prior de Sitges Esteve Ferré que accepti fer el servei de vicepresident, per si cal donar-li un cop de ma o substituir-lo en cas de necessitat, i també es demana al prior de Girona Francesc Cayuela, que accepti el servei de vicesecretari per les mateixes circumstàncies. Ambdós accepten el servei amb caràcter provisional, fins la propera Assemblea.

Malgrat que l’article 9. 2 i 4 del Manual d’Organització preveu el traspàs de funcions  dels membres sortints de la Comissió Permanent en les dues reunions següents al seu cessament, aquesta punt no ha estat possible complir-lo per les circumstàncies en que s’ha produït. Es per això que els membres de la Comissió Permanent decideixen deixar constància en aquesta acta de les importants aportacions que s’han produït en els dos darrers anys en el funcionament i actualització del Consell i la Comissió Permanent, fruit especialment de la iniciativa particular del Dr. Pere Tomeu, al qual la Comissió Permanent adreçarà un escrit en aquest termes en resposta a la seva notificació de cessament.


Revisió del Curs 2016/2017.- Es passa revista als temes tractats i els acords reflectits a les actes de la XXI TROBADA 2016 de Balaguer, les Reunions Pelegrines del Curs, la XXII TROBADA 2017 de Blanes i l'execució dels acords per la Comissió Permanent, i considerant que han estat positius i d’acord amb els objectius previstos als Nous Estatuts, es decideix pel Curs 2017/2018 continuar i avançar per aquest camí de servei a les Fraternitats Servites de Catalunya, confiant sempre en l’assistència maternal de Nostra Senyora. 
Visita del prior general.- El secretari confirma que el Prior General  fra Gottfried M. Wolff, OSM ha acceptat la invitació per a presidir la XXIII TROBADA «Servites de Catalunya» de Lleida i que d’acord amb ell s’han deixat els detalls de la  seva visita per a concretar-los més endavant (durada, acollida i acompanyament als llocs i/0 Fraternitats a visitar), i que, per a poder crear al seu moment un equip de suport obert a totes les Fraternitats per a organitzar i distribuir les tasques d’acollida i acompanyament, presenta a consulta i debat un projecte esborrany amb programa horari per a possibles visites i llocs d’acolliment, amb l’objectiu de que les conclusions d’avui, siguin útil quan es posin en contacte per a organitzar l’estada i sigui útil per a composar el puzle fàcilment sense necessitat de recomençar-ho tot de bell nou.
S’analitzen i es debaten els continguts, i en principi, s'acorda preveure la seva arribada pel divendres 16 de febrer al matí, amb temps per poder-lo hostatjar en un lloc adient, visitar la Sagrada Família i el Temple del Tibidabo, i a l’endemà dissabte 17 de febrer poder visitar Montserrat i conèixer les Fraternitats Lleidatanes de Bellpuig, Balaguer, Alpicat i Lleida, per l’endemà diumenge presidir la XXIII Trobada i retornar cap a Roma el mateix dia o l’endemà havent visitat la Fraternitat de Sitges al vespre. 
XXIII Trobada «Servites de Catalunya» a Lleida.- Es lliura el Protocol de Trobades al prior de la Congregació de Lleida perquè tinguin coneixement de tot allò relacionat amb l’organització de la Trobada, basat en les experiències profitoses de les Trobades de Moià, Balaguer i Blanes, i del suport logístic que rebran del Consell, per a poder-ho estudiar i amb  temps suficient nomenar i/o delegar el/la responsable de organització per anar lligant caps fàcilment i concretant-ho tot punt per punt amb la Comissió Permanent. 
Propostes de organització de Trobades.- El prior d’Alpicat informa que a la Trobada de Blanes, el prior de la Congregació de Mataró es va interessar per  a poder organitzar la XXIV TROBADA 2019 a Mataró, amb motiu de la celebració dels 325 anys de la seva Congregació, i que es posarà en contacte amb ell per a cedir-li la preferència. La presidenta de Blanes informa que li sembla molt adient atès que recentment a Mataró han restaurat les pintures de la Capella dels Dolors, considerada arreu com la Capella Sixtina de Catalunya. 
En l’interí de publicar aquesta Acta ambdós priors s’han posat d’acord per a organitzar la XXIV TROBADA 2019 a Mataró i la XXVI TROBADA 2021 a Alpicat. Conseqüentment, només queden pendents d’oferiments per a organitzar les TROBADES XXVII 2022, XXIX 2024 i següents, tot lo qual es farà constar al Blog 
Reconeixement del lliurament exemplar al servei de la Fraternitat.-  El  prior d’Alpicat informa que el principal motiu d’haver proposat la celebració de la XXIV Trobada  del 2019 a Alpicat va ser perquè van decidir que, en lloc de esperar a fer un homenatge pòstum a les persones que en son mereixedores, era molt millor homenatjar-los en vida lliurant-los una condecoració en reconeixement als seus mèrits, que també n’és un valuós exemple per a la família i els descendents, i que malgrat això, potser seria bo que el Consell instaurés, aquest acte de reconeixement obert a totes les Fraternitats en la TROBADA Anual.       
Hi ha aportacions diverses, totes favorables a que s’institueixi ja a la propera XXIII TROBADA de Lleida l’Homenatge de reconeixement públic a les persones que decideixi distingir cada Fraternitat. lliurant-los un senzill record, ja sia una condecoració, document, pergamí, quadre , placa o  qualsevol altre objecte, i per a evitar que aquest senzill acte d’agraïment es desvirtuï i es converteixi en un concurs , es decideix que sigui la Comissió Permanent la que estudiï i decideixi el record perquè sigui igual per a tothom, procurant que, malgrat que sigui senzill, tingui la màxima dignitat, i es demana al prior de Sitges (per la seva experiència en decoració), que tingui cura de estudiar i proposar a la Comissió Permanent l’objecte o els objectes que consideri adients  com a record, per a poder-ho tractar i decidir a la propera Reunió Pelegrina del 7 d’octubre a Amer i que ja sia una realitat a la TROBADA de Lleida, presidits pel prior general de l’Orde. 
També es preveu que, quan es decideixi el format de l’homenatge i del record, es facilitarà immediatament a les Fraternitats la informació i també el cost de cada record, que en principi es preveu que sigui reduït, perquè cada Fraternitat aporti l’import corresponent en funció del nombre de persones que proposi per a lliurar-los l’homenatge i el seu record.
Davant la possibilitat de que algunes Fraternitats ja en tinguin experiència, es decideix comunicar-ho expressament a les Fraternitats al enviar aquesta acta, informant-les d’aquest projecte i ampliant la petició de presentar propostes i suggeriments a tothom. 
Informació de les gestions de recerca i contactes de Institucions en actiu.- El secretari informa que l’Associació de Confraresses de l’Alt Urgell han confirmat el seu interès en pertànyer al Consell, i que la Congregació de Manresa enguany han pogut sortir de nou en la Processó gràcies a la recent renovació de la Junta, i que malgrat el seu interès per assistir a la reunió d’avui, no els ha estat possible.
7/10/2017 Reunió Pelegrina a Amer.- Ordre del dia: Presentació de la Congregació d’Amer; Programació del Curs 2017/2018; Informació XXIII Trobada a Lleida; Decidir l’objecte, la redacció i l’adquisició del record del reconeixement; Informació recerca de Fraternitats; Visita del Prior General: Informació i si s’escau distribució de responsabilitats.
Projecció de les pàgines de Documents de l’Orde.- No es van poder projectar per problemes tècnics al intentar connectar amb Internet. Per a substituir-ho, el secretari informa que s’han publicat 6 noves pàgines amb els Continguts del Documents de l’Orde classificats per temes, que substitueixen al simple llistat de Documents que s’havia publicat provisionalment fins ara, facilitant a les Fraternitats el poder-hi, i si volen disposar dels arxius pdf per a poder imprimir-los fàcilment, només caldrà que els demanin al servei gratuït de comandes: servitesdecatalunya@gmail.com 
Estat de comptes de la implantació del Blog «Servites de Catalunya».- S’informa que només queden pendents de compensar a la Congregació de Badalona 78,16 €i es decideix seguir informant a les Fraternitats animant-les a col·laborar recordant el compte per a que puguin fer l’ingrés en qualsevol ocasió.
IBAN ES69 2100 0005 94 0110606295 de La Caixa a nom de la
CONGREGACIÓ DELS DOLORS DELS SERVENTS DE MARIA de Badalona
I no havent-hi més assumptes a tractar s’aixeca la reunió, i mentre els membres de la Congregació de Lleida marxen cap a casa, ens desplacem a l’ermita de Sant Sebastià on el prior de Sitges ens explica un munt de coses. (més info>) Ermita de Sant Sebastià
Fotos de família
I tot caminant, acabarem la jornada amb un dinar de germanor al restaurant Xavi, i en acabar tothom cap a casa seva. Una profitosa i bona jornada de treball! 
I per a deixar-ne constància el secretari redacta aquesta acta que signa al peu amb el president en senyal de conformitat.
Josep Lleixà, ossm                         Antoni Gilart, ossm
secretari                                           president
CONVOCATÒRIA 
Benvolguts,
Us convoquem a la propera reunió Pelegrina del Consell de les Fraternitats «Servites de Catalunya» (Congregacions. Confraries i Associacions de la Mare de Déu dels Dolors) que tindrà lloc a la Vila de Sitges el dissabte 20 de maig de 2017 a les 11 del matí a la rectoria de l’església parroquial de Sant Bartomeu i Santa Tecla acollits per la junta de la Reial, Venerable e Il·lustra Congregació de Nostra Senyora dels Dolors amb el següent programa horari:
10:45 Acolliment/Benvinguda – Plaça de l’Ajuntament, 20
11:00 Pregària davant la imatge de Nostra Senyora dels Dolors de Sitges
11:10 Reunió Pelegrina a la Sala de reunions de la rectoria
13:15 Conclusió de la Reunió Pelegrina
14:00 Dinar de Germanor (opcional)
ORDRE DEL DIA
Presentació de les Fraternitats: Sitges (Rés de la Corona tots els divendres de l’any) 
Lliurament dels Nous Estatuts (Resum Històric- Estatuts-Manual d’Organització) 
Conclusions de l’informe de revisió del procés dels Nous Estatuts Actualitzats
Estatuts Art. 17.2.a Vacant del servei de president
Estatuts Art. 17.3. El vicepresident assumeix la presidència fins la propera Assemblea 
Manual d’Organització Art. 9. 2 i 4. Traspàs de funcions a les reunions de Sitges i Amer
Lectura i aprovació si s'escau de l'acta resumida de la Reunió Pelegrina del 12 de gener a Blanes
Revisió del Curs
Informació. El Prior General fra Gottfried M. Wolff, OSM ha acceptat la invitació per a presidir la XXIII TROBADA «Servites de Catalunya» de Lleida
Creació de l’Equip de treball, suport i logística per a estudiar, programar, organitzar i atendre l’estada del prior general a Catalunya, inicialment prevista del 15 al 18 de febrer.
XXIII Trobada «Servites de Catalunya» a Lleida . Lliurament del Protocol de Trobades
Propostes de organització de Trobades (1r diumenge de Quaresma)
Queden lliures les dates dels anys 2021 (21 de febrer) i 2022 (6 de març) 
Informació de les gestions de recerca i contactes de Institucions en actiu. 
Propera reunió Pelegrina del Consell a Amer el dissabte 7 d’octubre de 2017
Precs i preguntes
REPRESENTACIÓ DE LES FRATERNITATS MÉS PROPERES.- Amb la bona experiència de les anteriors Reunions Pelegrines, us animem a que hi assistiu diversos responsables de la junta per informar del funcionament, els actes i les particularitats de la vostra Fraternitat, intercanviar experiències i participar als debats, fomentant així el coneixement mutu i la convivència entre les Fraternitats del Consell i la Comissió Permanent (En tot cas, si fossin necessàries votacions, el vot de cada fraternitat correspondrà a aquell/a que té delegats la representació i el vot).
RESERVA D’APARCAMENTS.- Quan confirmeu la vostra assistència ja ho concretarem tot millor i si cal us facilitarem l’enllaç de «com arribar-hi» de Google Maps, el mapa de Sitges assenyalant els aparcaments públics més a prop del lloc de la reunió i el preu del menú de cap de setmana d’un restaurant proper, per si també voleu que us reservem lloc per a dinar plegats abans de marxar cap a casa. 
Units en Crist i sota l'esguard de la Mare rebeu una fraternal salutació.
Per encàrrec de la Comissió Permanent
Josep Lleixà, ossm
secretari
20 d’abril de 2017 – Festa de la Mare de Déu del Bon Pastor


Actualitzat: 5 gener 2020