I REUNIÓ PELEGRINA ALPICAT 10 octubre 2015


I REUNIÓ PELEGRINA ALPICAT 10 octubre 2015 

ACTA

De la primera Reunió "Pelegrina" de la Comissió Permanent del Consell de Congregacions, Confraries i Associacions de la Mare de Déu dels Dolors de Catalunya, celebrada el dissabte 10 de octubre de 2015 festa de Sant Tomàs de Villanueva, a les 11:00 h del matí a la Sala d'Actes del Casal de Gent Gran d'Alpicat on hi té la seva seu la Congregació.
ASSISTENTS
De la Congregació d'Alpicat, Antoni Gilart, prior, acompanyat de la seva esposa Purificació Galo; de la Congregació d'Amer, Llorenç Cullell, prior; de la Congregació de Badalona, Pere Tomeu, prior, acompanyat de la seva esposa Asssumpta Llorens i Josep Lleixà, secretari, acompanyat de la seva esposa Rosa Jané; de l'Associació de Balaguer Pepi Martínez i Lidia Lourdes; de la Confraria de Blanes, Mercè Oms, presidenta; de la Congregació de Lleida, Fernando L. Gràcia, prior, Ramon Cavero, secretari i Elena Gràcia, oficial de junta; de la Congregació de Sitges Esteve Ferré, prior, Elisabet Olària, secretaria i Joan Manel Enriquez, tresorer.
Han excusat l'assistència: Les institucions de Castellterçol, Bellpuig, Besalú, Girona, Mataró, Moià, Valls, Vic i l'assessor Joan Rosàs. 
BENVINGUDA I AGRAÏMENT
El president dona la benvinguda als assistents i manifesta el seu agraïment als priors, presidents i delegats de Balaguer, Lleida i Sitges per la seva valuosa incorporació a les reunions del Consell que permeten tenir una visió més esperançadora del futur de les Institucions de la Mare de Déu dels Dolors de Catalunya. 
OBJECTIUS DEL CONSELL
El president remarca un cop més que el Consell, es només això, un Consell sense cap dependència jeràrquica, amb total respecta per a cada una de les institucions que el formen, petites i grans, senzilles o importants, en compliment d'allò que te encomanat pels estatus i l'Assemblea: tenir cura de fer la recerca de les antigues Congregacions i Confraries de la Mare de Déu dels Dolors de Catalunya i de noves institucions que per qualsevol circumstància, sovint incentivats per a recuperar les processons es van creant suplint aquelles que s'han anat extingint i que demostren interès en conèixer els seus orígens i l'espiritualitat servita que els era pròpia per si més endavant decideixen recuperar-los i tanmateix per fomentar la vinculació i el intercanvi de informació, experiències, documentació, espiritualitat, problemes, solucions, l'arxiu del Consell i tot allò que pugui ser profitós per a les institucions. 
PREGÀRIA
Es comença la reunió amb la pregària de l'Ave Maria demanant a la Mare de Déu que ens ajudi a veure clar tot allò que tractarem i es passa a tractar l'ordre del dia. 
LECTURA DE L'ACTA ANTERIOR
El secretari llegeix l'acta de la reunió anterior que és aprovada per unanimitat.
PRESENTACIÓ DEL PROJECTE DEL BLOG
Propostes de disseny, continguts, pressupost i pagament. 
PROJECCIÓ DISSENY I CONTINGUTS
Es projecta a la pantalla de la sala el projecte dels continguts de les pàgines del Blog que prèviament s'havien enviat pel seu estudi a les institucions que havien confirmat la seva assistència i que també s'enviaran a totes les institucions acompanyant l'acta de la reunió perquè en tinguin coneixement i hi puguin fer les aportacions que considerin, si els és possible abans de la seva implantació. 
FUNCIONAMENT I SEGURETAT
El secretari informa que l'accés al Blog serà obert a tothom, que el Consell permanent designarà un únic Administrador que tindrà cura de facilitar a cada institució el codi o contrasenya de editor per a que puguin dipositar a la bústia del Blog tot allò que considerin adient inserir.
(Més endavant, es va saber que tècnicament per seguretat no és aconsellable facilitar els codis/contrasenyes de editor que s'havien previst inicialment i per agilitzar el procés de inserció de aportacions de les Fraternitats, que enviïn tot allò que vulguin inserir al e-mail del Consell que ho analitzarà i ho inserirà de comú acord amb els proposants. 
APROVACIÓ
S'aprova per unanimitat el disseny i els continguts del Blog, supeditant-los a qualsevol millora que puguin aportar les institucions i el professional que ha presentat disseny i pressupost, al que se l'hi encarregarà que tingui cura d'implantar el Blog a Internet amb els continguts proposats, i que informi documentalment del seu funcionament per a que editors i administrador puguin editar i inserir periòdicament els continguts que decideixin de comú acord. 
PRESSUPOST I PAGAMENT
També s'aprova el pagament de l'import de 300 € del pressupost, i el president informa que per a facilitar la seva implantació la Congregació de Badalona es farà càrrec del pagament a compta de les donacions que es produeixin de les institucions que voluntàriament vulguin col·laborar-hi aportant la quantitat que considerin adient al compta de La Caixa 2100 0005 94 0110606295 a nom de la Congregació dels Dolors dels Servents de Maria de Badalona, amb el ben entès de que, si les donacions excedeixen del import del pressupost es destinarà l'excedent a compensar una part de les petites despeses de d'organització de les Trobades. 
DATA MÀXIMA DE IMPLANTACIÓ
Es decideix que com a màxim el Blog estigui en actiu el 14 de febrer per a poder fer la presentació oficial a l'Assemblea General en la XXI Trobada
DESCOBERTA DE LA RUTA SERVITA PER ITÀLIA
El president informa que la Congregació de Badalona està treballant amb el projecte de fer una descoberta d'uns pocs dies a Itàlia per conèixer els llocs servites: Segurament Monte Senario i la Santíssima Anunciata a Florència, i potser a Siena, Todi, Città de la Pieve, Roma... , fent el desplaçament des de Catalunya en avió a Florència i hostatjar-nos en el lloc més adient: Hotel, Hostal, Residència... i allà disposant de un autocar... o més, fer les visites als diversos llocs.
Tot això amb l'interès de que, quan tinguin concretat el projecte amb tots el seus detalls, puguin proposar-lo a totes les institucions per si tenen interès en participar-hi i poder-ho organitzar conjuntament compartim aquesta experiència en joiosa convivència.A la propera reunió del Consell s'informarà de la situació d'aquest projecte, per si hi ha possibilitat de proposar-lo a l'assemblea a la XXI Trobada. 
INFORMACIÓ DE LA RECERCA DE FRATERNITATS EN ACTIU
PONTS, LA GUARDIA DE NOGUERA I TREMP
Antoni Gilart informa que a Ponts anys enrere tenien una Capella de a Mare de Déu dels Dolors que actualment és una sala polivalent i que ja no hi ha res de res, que a La Guàrdia de Tremp tampoc queden vestigis de cap institució i que a Tremp hi ha la Confraria Vall de flors, continuïtat de l'antiga confraria de la Puríssima Sang provinent d'altres orígens que amb penes i treballs promouen la Processó del Divendres Sant.
El rector de Tremp i Guàrdia de Noguera Mn. Joan Antoni Mateu ens ha facilitat les seves dades de contacte autoritzant-nos a enviar-li tota la informació que emani del Consell per tenir-ho present per si més endavant sorgís en algun lloc qualsevol possibilitat de contactar amb algú.

LA SEU D'URGELL
Antoni Gilart està pendent de poder contactar amb el rector de la parròquia, amb la responsable de les processons de Setmana Santa, i amb les que tenen cura de la imatge de la Mare de Déu dels Dolors, per a conèixer l'estat de la Congregació i si hi ha alguna possibilitat de iniciar un procés de vinculació al Consell. 
PERPINYÀ
Mercè Oms facilita al secretari un exemplar del nº 79 Març/Abril/Maig de la revista Terres Catalanes que s'edita a Perpinyà amb una amplia difusió de la Processó de la Sang perquè tinguem coneixement de allò que hi ha. Més endavant tenia previst entrevistar-se amb unes senyores que hi fan el servei de cambreres de la Mare de Déu. En l'interí de redactar l'acte el secretari ha pogut contactar per correu electrònic amb el secretari-arxipreste de la Catedral de Sant Joan de Perpinyà que ha tingut l'amabilitat de donar-nos resposta immediatament informant-nos que no en queda res de les antigues confraries servites a Perpinyà, el bisbat de Elna i El Rosselló, que cap als anys 50 les confraries amb advocacions diverses, per a poder subsistir, es van unir en l'arxiconfraria de la Sang. 
BANYOLES, PALAFRUGELL I PERALADA
El secretari informa que el prior de Girona Francesc Cayuela al excusar la seva assistència li va encomanar que informés al Consell que ja ha contactat amb les Congregacions de Banyoles i Palafrugell que en principi s'han mostrat interessades en vincular-se, i que quan les torni a visitar ja els hi demanarà que autoritzin al Consell a enviar-lis tota la informació que es produeixi, i a inserir les seves dades de contacte amb la imatge de la seva institució al llistat de institucions, amb l'interès de reforçar els vincles que ens uneixen. De moment no li ha estat possible contactar amb Peralada. 
CAMBRILS, TORTOSA, VENDRELL I ROCAFORT DE QUERALT
També informa el secretari que des de la darrera reunió aquestes Institucions han correspost a l'oferiment del Consell i ens han autoritzat a enviar-lis tota la informació que emani del Consell i a inserir les seves dades de contacte al llistat de Institucions amb la imatge de la Mare de Déu que presideix la seva institució. 
CAMPRODÓN
Segueix informant el secretari que ha pogut iniciar el procés de contactes amb el grup de persones que en principi han recuperat la processó i tenen cura de la imatge i del pas i tanmateix estan indagant en els orígens de la extinta Congregació, i fins hi tot han aconseguit els estatuts a l'arxiu del Bisbat, i que. momentàniament ens han autoritzat a que els enviem informació per a poder tenir coneixement de l'existència i el funcionament del Consell i si més endavant amb el rector consideren convenient instituir una entitat o recuperar la Congregació perquè hi hagi un equip (junta) amb continuïtat, ja s'interessaran per conèixer les particularitats de les congregacions i confraries servites que tanmateix son molt diverses, ja sia desplaçant-se ells/elles o organitzant algun acte adient a Camprodon, per a poder decidir responsablement el seu futur. 
VILAFRANCA DELS PENEDÈS I VILANOVA I LA GELTRÚ
Els rectors de les parròquies ens han informat que fa temps que no hi ha cap institució en actiu. 
MIERES
En l'interí de redactar l'acta hem pogut iniciar el procés de contactes amb Mn. Joan Prat, rector de Mieres (326 habitants) que ens ha informat que des de la guerra civil la processó de Mieres només es va deixar de fer un any, i que tothom hi col·labora molt, i que el responsable és ell mateix, el rector i no hi ha establert un prior/a o president/a a la junta i que a la Congregació si van integrar fa anys el Manípul de Manaies i Botxins de Mieres. Ens autoritza a que de moment li enviem per correu electrònic tot allò que emeti el Consell per si hi ha qualsevol oportunitat a Mieres o a qualsevol altre lloc de recuperar dels orígens i/o l'espiritualitat.
PENDENTS DE INICIAR LA RECERCA
Per a Llorenç Collell: Olot i Torroella de Montgrí; per a Mercè Oms: Ripoll; per a Francesc Cayuela: Sant Joan de les Abadesses i pel secretari: Arenys de Mar, Caserres, Parets del Vallés, Calaf, Castell, Guissona, Esparreguera, Martorell, Oliana, Castelló de Farfanya, Sabadell, Sanaüja, Sant Hipòlit de Voltregà, Sant Sadurní d'Anoia, Solsona i Torà. 
PROPOSTA ORGANITZACIÓ XXI TROBADA
Al presentar aquest punt el president manifesta que si cap institució s'ofereix per a celebrar la XXI Trobada a la seva població sempre queda el recurs de fer-la a Montserrat on es va celebrar la 1ª i també la XIX Trobada. 
EXPERIÈNCIA DE MOIÀ
El secretari informa que enguany la recuperada Congregació de Moià va preparar, decidir, organitzar i coordinar al seu aire la XX Trobada dins del marc de les celebracions dels 200 de la Congregació i dels Armats de Moià, contant amb el suport i la col·laboració del Consell en tot allò que va estar al seu abast i tanmateix ofereix el suport i la col·laboració del Consell a la institució que s'ofereixi per a organitzar la Trobada per si volen repetir l'experiència de Moià. 
PROPOSTES PER A ORGANITZAR TROBADES
BALAGUER
Les representants de l'Associació Cultural de Nostre Pare Jesús i Maria Santíssima dels Dolors de Balaguer Pepi Martínez i Lidia Lourdes s'ofereixen per acollir i organitzar la celebració de la XXI Trobada a Balaguer el diumenge 14 de febrer de 2016 (1r de Quaresma). El Consell accepta la proposta. 
BLANES
Mercè Oms presidenta de la Confraria de la Mare de Déu dels Dolors de Blanes s'ofereix per a organitzar i celebrar la XXII Trobada a Blanes el diumenge 5 de març de 2017 (1r de Quaresma). S'accepta la proposta. 
LLEIDA
Fernando Luís Gràcia Mazarico, prior de la Real, Venerable i molt il·lustre Congregació de la Verge dels Dolors de Lleida lamenta la coincidència de celebrar les Trobades el 1r Diumenge de Quaresma perquè és en aquesta data des de fa anys que fan la presentació oficial de la Setmana Santa Lleidatana que els impossibilita de poder assistir a les Trobades i informa que l'any 2018 tenen previst celebrar el 300 aniversari de la seva Congregació i aprofitant l'esdeveniment proposen de organitzar i celebrar la XXIII Trobada a Lleida el Diumenge 18 de febrer de 2018 (1r de Quaresma). 
MONTSERRAT
El president proposa que l'any 2020 la Trobada dels 25 anys la celebrem a Montserrat organitzada des del Consell amb la col·laboració de tothom. 
BADALONA
I com a prior de la Venerable i Discreta Congregació de la Mare de Déu dels Dolors de Badalona, informa que Badalona té previst celebrar els 300 anys l'any 2023 i posats a fer, proposa organitzar-la i celebrar-la a Badalona, no sia que altres els passin al davant.

CALENDARI PER A LES TROBADES

El Consell accepta per unanimitat els oferiments i estableix el següent calendari, per a informar a les Institucions, i a l'assistent perquè reservi aquestes dates a l'agenda.

·       XXI Trobada: Diumenge 14 de febrer de 2016 a Balaguer

·       XXII Trobada: Diumenge 5 de març de 2017 a Blanes

·       XXIII Trobada: Diumenge 18 de febrer de 2018 a Lleida 300 aniversari de la Congregació Lleidatana

·       XXIV Trobada: Diumenge 10 de març de 2019 a .........

·       XXV Trobada: Diumenge 1 de març de 2020 a Montserrat Trobada dels 25 anys

·       XXVI Trobada: Diumenge 21 de febrer de 2021 a ..........

·       XXVII Trobada: Diumenge 6 de març de 2022 a .........


·       XXVIII Trobada: Diumenge 26 de febrer de 2023 a Badalona 300 aniversari
RESERVA ALTRES TROBADES
Si hi ha alguna institució interessada en organitzar/celebrar alguna de les Trobades dels anys 1919, 1921 i 19222 coincidint amb un aniversari important de la seva Institució o per qualsevol altre motiu, cal que ho comuniqui quan abans millor al secretari del Consell perquè reservi provisionalment la data fins que puguin presentar oficialment la proposta per a ser aprovada en la propera reunió del Consell permanent o a l'Assemblea en la propera Trobada. 
DATA I LLOC DE LA PROPERA REUNIÓ "PELEGRINA"
Amb el mapa de Institucions projectat a la pantalla el secretari trasllada la proposta que li va encarregar el prior de Girona Francesc Cayuela de celebrar la propera reunió del Consell (programada inicialment al calendari pel dissabte 12 de desembre) en una institució que faciliti a les que hi ha al seu entorn, que tenen dificultats per a desplaçar-se lluny, que hi puguin assistir.
S'encarrega al secretari que es posi en contacte amb les Institucions de Tarragona i del seu entorn més proper per a informar-se de si aquesta possibilitat els facilitaria l'assistència i tanmateix conèixer quina o quines institucions s'ofereixen per acollir la reunió. 
PRECS I PREGUNTES
CASTELLTERÇOL
Va encomanar al secretari que informés al Consell que pel sosteniment econòmic de l'Associació organitzen la venda de loteria de Nadal i la venda per diversos llocs i establiments dels ciris/vela de la processó amb la imatge de la Mare de Déu impresa al suport plàstic, per si això pot ser útil per a una altra Institució. 
BLANES          
La presidenta de Blanes proposa que a cada reunió del Consell, 2 o 3 institucions informin de com està formada la seva junta, com funciona i el programa dels actes que organitza i de tot allò que considerin pot ser d'interès per a altres institucions. 
ALPICAT
El prior informa que els ingressos per cobrir les despeses de la Congregació els obtenen mitjançant el cobrament de la quota als congregants i congregantes que actualment tenen establerta en un mínim de 12 € l'any i de 6 € pels infants i jubilats i per mitjà de la venda com en una fira a primers de maig, dels molt variats pastissos casolans que uns i altres aporten.
I que, com cada any van enviar per correu postal  el seu programa d'actes a totes les institucions que constaven al llistat. 


I no havent-hi mes assumptes a tractar s'aixeca la reunió essent les 13:15 h de la qual el secretari redacta aquesta acta que signa al peu amb el president en senyal de conformitat.    

         Josep Lleixà, ossm.                        Pere Tomeu
         secretari                                            president 


Alpicat 10 d’octubre de 2015
CONVOCATÒRIA Benvolguts,


Us convoquem a la propera reunió del Consell de Priors, presidents i/o delegats de les Congregacions. Confraries i Associacions de la Mare de Déu dels Dolors de Catalunya que tindrà lloc el dissabte 10 d'octubre de 2015 a les 11 del matí al Casal d'Avis d'Alpicat (Lleida) a la seu de la Congregació de Nostra Senyora dels Dolors de Alpicat, al carrer Farraginals, 1 (al costat de la biblioteca).
ORDRE DEL DIA:
  • Lectura i aprovació si s'escau de l'acta anterior
  • Presentació de propostes pel Blog: disseny, contingut i pressupost
  • Descoberta de la ruta servita per Itàlia
  • Informació de les gestions de recerca de institucions en actiu 
  • Propostes XXI Trobada de 14 de febrer de 2016 (1r diumenge de Quaresma) 
  • Data i lloc de la propera reunió del Consell
  • Precs i preguntes
Us preguem si us plau que confirmeu la vostra assistència i el número del mòbil a efectes logístics i en cas de qualsevol eventualitat que us impedeixi anar-hi o arribar a l'hora ens ho comuniqueu trucant al secretari al número de mòbil 697 425 517
DINAR
Per a una major comoditat i tornar cap a casa sense preses, hem previst per als que ho desitgin dinar plegats a Alpicat (a la carta) abans de marxar. Només cal que si hi teniu interès ens ho digueu al confirmar la vostra assistència per a reservar lloc al restaurant.
Per encàrrec del Consell
Josep Lleixà, ossm.
Secretari
15 de setembre - Solemnitat de la Mare de Déu dels Dolors 2015